6 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30146

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Ders yükü, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü olduğu derslerin kredi toplamı olup her yarıyıl için 30 kredidir. Not ortalamasına katılmayan dersler hariç öğrenciler en fazla 33 kredi ders alabilirler. Öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2,00 olması koşulu ile en fazla 7 kredi artırılabilir. Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerin ders yükü en fazla 12 kredi, 3,00 ve üzeri olan öğrencilerin ise 15 kredi artırılabilir. Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri bu sınırlamalara tabidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098