5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   01/08/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-98

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1 – Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 186 ada, 26 no’lu parseldeki 3262,05 m² yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki kargir 2 katlı lojman olan tarla (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın, 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kadir Cemil IŞILDAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kadir Cemil IŞILDAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ikinci sırada 1.400.000,00 (birmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Uğur Ahmet TALAY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Uğur Ahmet TALAY’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, üçüncü sırada 1.200.000,00 (birmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Muzaffer GÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muzaffer GÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek,  dördüncü sırada 1.005.000,00 (birmilyonbeşbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Steel Marıne Turizm ve Yatçılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Steel Marıne Turizm ve Yatçılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek,  beşinci sırada 1.001.000,00 (birmilyonbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Volkan GÜLEǒe İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Volkan GÜLEǒin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, altıncı sırada 950.000,00 (dokuzyüzellibin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Art Enerji ve Çelik Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Art Enerji ve Çelik Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2 – Bu Karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Holding’in yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.