5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için bir yarıyılı aşamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli programa geçiş yapılması durumunda öğrenciye 28 inci maddede belirtilen esaslara göre danışman ataması yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Üniversitenin belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversitenin belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden bir öğretim üyesi de danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, aynı usulle atanır, atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

“(5) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim dalı başkanlığı re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini veya sanat eseri çalışmasını, enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini veya sanat eseri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, dört adet İngilizce özetli tezini veya sanat eseri çalışmasını ve raporunu pdf formatlı CD’leriyle birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

“(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Jüri üyeleri, sınav öncesi yapılacak toplantıda, kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Belirlenen günde yapılamayan jüri toplantısı, katılanların hazırladığı bir tutanakla enstitü yönetimine bildirilir. Bu durumda, jüri en geç on beş gün içinde toplanarak adayı tez savunma sınavına alır.”

“(9) Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getirerek enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen öğrenciye, tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Bu diplomada Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim dalı başkanlığı re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

“(4) Tez danışmanı veya danışmanları atanıncaya kadar, bu görev enstitünün ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.”

“(6) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim dalı başkanlığı re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitenin doktora yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm derslerini başarmış olması gerekir. Öğrenci en erken, kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini takip eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süre sonunda yeterlik sınavına girmemiş öğrenci ilgili dönemin yeterlik sınavından başarısız sayılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek isteğini, ilan edilen yeterlik sınav dönemlerinde, enstitüye yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

“(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında 20 nci maddeye göre işlem yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitü yönetimine tutanakla bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu enstitüye iletilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Bu diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.”

“(6) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim dalı başkanlığı re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Bu diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2017

29968