5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Ders kaydında alınabilecek derslerin toplamı, ortak zorunlu dersler, teorik ve uygulamalı dersler dâhil, 45 AKTS kredisini geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir ara sınava katılamayan ve mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları, dekanlıklar veya müdürlüklerce tespit edilecek tarihlerde gerçekleştirilir.

(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için, o derse kayıt yaptırmış olmak ve teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmek koşullarını sağlamaları gerekir.”

“(4) Mazeret sınavı sadece ara sınavlar için tanınmış olup; tek ders, ek sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenciler için 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasındaki ders ve uygulama kredileri toplamına ilişkin hüküm uygulanmaz. Bu öğrenciler için, AKTS toplamı bir yarıyılda en fazla 35 AKTS, yıllık en fazla 70 AKTS kredisi olarak uygulanacaktır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2017

30034