5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/1982 tarihli ve 17772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) Mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde ölü muayenesi ve otopsi işlemine katılan personele katıldığı her saat için personelin tavan ek ödeme tutarının %0,4’ü oranında döner sermayeden ayrıca ek ödeme yapılır. Bu kapsamda bir ayda yapılacak ödemeye esas oran, 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde kadro ve görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranının %20’sini geçemez.”

“n) Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ölü muayenesi ve otopsi işlemine katılan personelin katıldığı saatlerin tespitine ilişkin hususlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca belirlenir.”

“o) Mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde ölü muayenesi ve otopsi işlemine katılan personel hakkında aynı süreler için bu madde kapsamında ayrıca puan hesaplaması yapılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – 1/1/2016-24/11/2016 tarihleri arasında uygulanmak kaydıyla; 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı bölümün 25 inci maddesi hükmü uyarınca, mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde ölü muayenesi ve otopsi işlemine katılan personele katıldığı her saat için personelin tavan ek ödeme tutarının %0,4’ü oranında döner sermayeden ayrıca ek ödeme yapılır. Bu kapsamda bir ayda yapılacak ödemeye esas oran, 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde kadro ve görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan tavan ek ödeme oranının %10’unu geçemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 24/11/2016 tarihinden, 2 nci maddesi 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adli Tıp Kurumu Başkanı yürütür.