5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   01/08/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-102

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1 – Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Tatarlı köyü, Altınhisar Mahallesi Mevkii, 6295 parseldeki 246,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın, 600.000,00 (altıyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali BÜNAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali BÜNAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ikinci sırada 548.000,00 (beşyüzkırksekizbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Mehmet GÜMÜŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet GÜMÜŞ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, üçüncü sırada 545.000,00 (beşyüzkırkbeşbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Süleyman GÜMÜŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Süleyman GÜMÜŞ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, dördüncü sırada 470.000,00 (dörtyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Akyıldızlar Petrol ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Akyıldızlar Petrol ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2 – Bu Karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Holding’in yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.