5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   01/08/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-101

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1 – Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 parseldeki 517,00 m² yüzölçümlü arsa (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın, 1.050.000,00 (birmilyonellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Altanlar Organizasyon İletişim Dağıtım ve Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Altanlar Organizasyon İletişim Dağıtım ve Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ikinci sırada 1.000.000,00 (birmilyon) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Mehmet İTAP’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet İTAP’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, üçüncü sırada 900.000,00 (dokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Efeoğlu Taç Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Efeoğlu Taç Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2 – Bu Karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Holding’in yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.