5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   01/08/2017

Karar No    :   2017/ÖİB-K-100

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1 – Sümer Holding A.Ş. (Holding) ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, Kovalık Mevkii, 451 ada, 29 parseldeki 949,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın, 355.000,00 (üçyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Halil USLU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halil USLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ikinci sırada 305.000,00 (üçyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle yüksek teklifi veren Metin YILMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metin YILMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Holding lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2 – Bu Karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Holding’in yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.