4 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30144

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/44)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/27)

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, farklı ürünlere entegre olanlar da dahil olmak üzere rotodinamik temiz su pompalarını kapsar.”

“c) Deplasmanlı su pompaları,

ç) Kendinden emişli su pompaları,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlardan;

a) Anma debisi: İmalatçı tarafından normal çalışma koşullarında garanti edilen basma yüksekliğindeki değeri,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Çok kademeli dalgıç su pompaları: Bir kuyu içerisinde, 2.900 d/d nominal hızda ve 00C ila 900C arasındaki işletme sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmış, 4” (10,16 cm) veya 6” (15,24 cm) nominal dış çapa sahip, çok kademeli (i>1) rotodinamik su pompalarını,

ç) Çok kademeli düşey milli su pompaları: Dönen düşey bir mil üzerine yerleştirilmiş çarklara sahip, 25 bar’a kadar olan basınçlar için tasarlanmış, 2.900 d/d nominal hıza ve maksimum 100 m3/saat debiye (27,78x10-3 m3/sn) sahip, kuru rotorlu çok kademeli (i>1) rotodinamik su pompalarını,

d) Deplasmanlı su pompası: Belirli bir hacimdeki temiz suyu çevreleyerek hareket ettiren ve bu hacmi pompanın çıkışına doğru zorlayan su pompalarını,

e) Kendinden emişli su pompası: Suyla kısmen dolu iken bile temiz suyu hareket ettiren ve çalışmaya başlayabilen ve/veya çalışabilen su pompasını,

f) Kuru rotorlu (Salmastralı): Pompa gövdesindeki çark ile motor arasında sızdırmazlık bulunan şaft bağlantısını (burada, tahrik motorunun parçaları kuru kalır),

g) Rotodinamik su pompası: Temiz suyu hidrodinamik kuvvetler ile hareket ettiren su pompasını,

ğ) Su pompaları: Tasarım olarak;

1) Uçtan emmeli kendinden yataklı (ESOB),

2) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı (ESCC),

3) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli (ESCCi),

4) Çok kademeli düşey milli (MS-V),

5) Çok kademeli dalgıç (MSS),

tasarımlarından birisine sahip olan bir cihazın, temiz suyu fiziksel ya da mekanik etkiyle hareket ettiren hidrolik kısmını;

h) Temiz su: - 100C’ye kadar donmayı önleyen katkılar dikkate alınmaksızın, 0,25 m3’ten fazla emici olmayan katı parçacık ve 50 kg/m3’ten fazla çözünmüş katı parçacık içermeyen, içerisindeki toplam gaz miktarının doyma hacmini aşmadığı suyu,

ı) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli su pompası (ESCCi): Su giriş ve çıkış eksenleri aynı olan pompaları,

i) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı su pompası (ESCC): Uçtan emiş yapan ve motor mili uzatılarak pompa mili olarak da görev yapan su pompalarını,

j) Uçtan emmeli kendinden yataklı su pompası (ESOB): Uçtan emiş yapan ve kendi mili üzerinde kendi yatakları olan su pompalarını,

k) Uçtan emmeli su pompası: Tasarım sınırları olarak;

1) Özgül hızları (ns) 6-80 d/d arasında, maksimum 16 bar tasarım basıncına, minimum 6 m3/saat (1,667x10-3 m3/sn) anma debisine, maksimum 150 kW mil gücüne,

2) 1.450 d/d nominal hız için maksimum 90 m, 2.900 d/d nominal hız için maksimum 140 m basma yüksekliğine,

sahip olduğu belirlenen salmastralı, tek kademeli, uçtan emmeli rotodinamik su pompalarını,

ifade eder.

(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2016/2282 sayılı Komisyon Tüzüğü ile değiştirilmiş Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine İlişkin 25/6/2012 tarihli ve (AB) 547/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin (3) numaralı paragrafında yer alan formül aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinin (II) numaralı bölümü Ek-I’de belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-III’ü, Ek-II’de belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-IV’ü, Ek-III’te belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2015

29579

Ekleri için tıklayınız