3 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30143

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/1/2010 tarihli ve 27453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Munzur Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde derslere devam zorunluluk oranı % 80’dir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, hazırlık eğitimi yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremezler, bu öğrenciler sınava girmiş olsalar bile aldıkları not iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde; seviye tespit sınavı, ara sınavlar, kısa sınavlar,  hazırlık eğitimi  yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Bu sınavların uygulanış şekli Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından kararlaştırılır.

(2) Seviye tespit sınavı, ara sınavlar ve kısa sınavlar yıl içi sınavlarıdır. Bunlar;

a) Seviye tespit sınavı; öğretim yılı başında ilk kez eğitime alınan öğrencilere yapılır ve öğrenciler bu sınav sonucunda yabancı dil bilgisi seviyelerine göre sınıflara yerleştirilir.

b) Ara sınavlar; her yarıyılda en az bir defa  yapılır ve ara sınavların hazırlık sınıfı  başarı notuna etkisi %30’dur.

c) Kısa sınavlar; derslerin devam ettiği süre içinde konu testleri şeklinde habersiz yapılan sınavlardır ve bu sınavların başarı notuna etkisi %20’dir.

(3) Hazırlık eğitimi  yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yıl sonu uygulanır. Bunlar;

a) Hazırlık eğitimi yıl sonu sınavı; bahar yarıyılı sonunda yapılan genel bir yeterlilik sınavıdır. Hazırlık eğitimi  yıl sonu sınavı, hazırlık sınıfları ders sorumluları tarafından ortak bir kurul tarafından hazırlanır ve başarı notuna etkisi %50’dir.

b) Bütünleme sınavı; hazırlık eğitimi yıl sonu sınavı sonucunda yapılacak değerlendirmede başarısız olan öğrenciler için uygulanır. Bütünleme sınavı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenecek tarihte ve güz yarıyılı ders kayıtları başlamadan önce uygulanarak değerlendirme yapılır.

(4) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler hakkında 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Kısa sınavlar ve yıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Başarı notu, öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur. Başarı notu; öğrencinin iki yarı yıl içinde ara sınavlarda aldığı notların ortalamasının %30’u, kısa sınavlardan aldığı notların %20’si ve hazırlık eğitimi yıl sonu sınavında aldığı notun %50’sinin hesaplanması ile belirlenir. Başarısız olan öğrenciler için hazırlık eğitimi yıl sonu sınavında aldığı not yerine, bütünleme sınavında aldığı notun %50’si değerlendirmeye alınır. Başarı notunun en az CC olması gerekir. Değerlendirme, bağıl değerlendirme sistemine bağlı değildir. Harflendirme aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Puan              Başarı Notu          Değerlendirme

90-100                 AA                 Başarılı

85-89                    BA                 Başarılı

80-84                    BB                 Başarılı

75-79                    CB                 Başarılı

70-74                    CC                 Başarılı

0-69                      FF                 Başarısız

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/1/2010

27453