3 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30143

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2016 tarihli ve 29883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Dönem sonu notu aşağıdaki şekildedir:

a) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurullarında alınan puanların ortalamasının 0,60 ile çarpılarak ve dönem sonu sınavından alınan puanın 0,40 ile çarpılarak elde edilen sayıların toplamıdır.

b) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te bütünleme sınavına kalanlar için dönem sonu notu; ders kurulu sınavlarından alınan puanların ortalamasının 0,60 ile çarpılarak, bütünleme sınavından alınan puanın 0,40 ile çarpılarak elde edilen sayıların toplamıdır.

c) Dönem IV, V ve VI’da her staj için ayrı ayrı puanlar verilir ve dönem sonu notu bunların staj süresine göre ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir. Dönem IV, V ve VI’da her staj için başarı durumu bağımsız olarak değerlendirilir. Öğrencinin stajlardan başarılı sayılması için her staj sınavından 100 üzerinden 60 puan alması gerekir.

(2) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurulu sınavları, dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencinin aldığı puan ondalıklı olarak ilan edilir. Dönem sonu başarı notu hesaplanırken ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar  tam sayıya yuvarlanır. Ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı 0,50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0,50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Dönem I, Dönem II, Dönem III, Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’nın dönem sonu notları toplamının altıya bölünmesiyle mezuniyet notu hesaplanır. Mezuniyet notunun puan değerinin karşılığındaki mezuniyet derecesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mezuniyet Notu            Harf Notu         Mezuniyet Katsayısı            Mezuniyet Derecesi

90-100                          AA                    4,00                                     Pekiyi

85-89                            BA                    3,50                                     İyi-Pekiyi

80-84                            BB                    3,25                                     İyi

70-79                            CB                    3,00                                     Orta-İyi

60-69                            CC                    2,50                                     Orta ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 3 –  (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Fakülteye kayıtlı olan öğrenciler, 9/11/2016 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde başvuruda bulunmaları halinde Dekanlık tarafından dönem sonu notu, mezuniyet notu ve mezuniyet derecesi hesaplamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2016

29883