2 Ağustos 2017 Tarihli ve 30142 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1159    Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Kültür Üniversitesi Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/07/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-97 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—   Biyogüvenlik Kurulunun 37 Sayılı Kararı

—   Biyogüvenlik Kurulunun 38 Sayılı Kararı

—   Biyogüvenlik Kurulunun 39 Sayılı Kararı

—   Biyogüvenlik Kurulunun 40 Sayılı Kararı

—   Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/7621 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/15237 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


02/08/2017 tarihli ve 30142 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ile Milletlerarası Sözleşme yayımlanmıştır.