2 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30142

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) ALES eşdeğer puanı: ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanları,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim elemanlarından oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten, anabilim/anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Bilimsel Değerlendirme Sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili anabilim dalı tarafından yapılan sözlü ve/veya yazılı sınavı,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

ğ) Enstitü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Müdür: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitü müdürlerini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

m) Rektör/Rektörlük: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun incelenip, irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen çalışmayı,

o) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı dokümanı,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

r) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) Yabancı dil sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim–Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü program, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararı, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalı ile aynı adları taşır. Ancak, enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dalı değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim dili Türkçedir. Ancak lisansüstü programlarda Senato kararı ve YÖK’ün onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir.

(2) Yabancı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler dâhil alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyıl başlamadan, programlara göre anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerileri dikkate alınarak EYK’nın teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü Senatonun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 9 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilir. Bu adayların kabulünde anabilim/anasanat dalı başkanlığının öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer alan başvuru şartları aranır.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında ve yatay geçişlerde lisans ve lisansüstü not ortalamalarının dönüştürülmesi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 11 – (1) Programlara başvuru ve kayıt işlemleri enstitü akademik takvimlerinde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre alacakları dersler veya yapacakları seminer, tez ve proje gibi çalışmalar için her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen şartları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar için anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi halinde EYK’nın kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam etmesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not ortalaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için lisans veya yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans için lisans; doktora için lisans veya yüksek lisans programının derslerine devam ettirilir. Bu programda alınan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve ortalamaya dâhil edilmezler. Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler en az 4 ders 24 AKTS, en fazla 36 AKTS’yi geçemez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az (CC) notu ile tamamlaması, bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora veya sanatta yeterlik öğrencisinin ise başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CB notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık programına alınacak lisansüstü öğrenciler ve alacakları dersler ders kayıt haftasında anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararıyla enstitüye bildirilir, EYK tarafından kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;

a) Yüksek lisans için anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) Doktora için anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

gerekir.

(3) Özel öğrenciler, sadece anabilim/anasanat dalı tarafından açılmış olan ve en az bir lisansüstü öğrencisinin almış olduğu dersleri seçebilir.

(4) Özel öğrencilik statüsü bir defa ve iki yarıyıldan fazla süremez. Bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Talebi halinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(6) Özel öğrenciler, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları en fazla dört adet lisansüstü dersten, daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü programa sayılmamış olması şartıyla, bu dersleri saydırabilirler. Ancak bunun için ders saydırma talebinde bulunulacak dersin başarı notunun, yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) İlgili enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve ders aşamasında olan öğrenciler, aşağıdaki koşullarla ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

 (2) Yatay geçiş için başvurular, akademik takvimde belirlenen tarihlerde anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak başvuran öğrencinin program eşdeğerliği, not dökümü ve ders içerikleri, anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından değerlendirilir. İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu, öğrencinin başvurduğu program ile bulunduğu program arasındaki eşdeğerliğiyle ilgili görüşünü, eğer bu görüşü olumlu ise bu Yönetmelik hükümlerine göre daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin kabul edileceği, programı tamamlaması için gerekli olan ders yükümlülüğünü, program toplam kredisi dışında intibakı için gerekli dersleri belirler ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile enstitüye bildirir. Yatay geçiş işlemi, EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresinin hesabında daha önce öğrenim gördükleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya enstitünün başka bir programında öğrenim gören araştırma görevlileri, EYK kararı ile kontenjan dışı yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(5) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

(6) Uzaktan öğretim programından örgün öğretime yatay geçiş yapılamaz.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili enstitünün herhangi bir dalında doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı anabilim/anasanat dalı tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

b) Aynı enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalında programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş süreler, geçirilen programdaki sürelere sayılır. Lisansüstü programlar arası geçişlerde kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşlerini de alarak EYK verir. Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile EYK tarafından yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerin, tezli yüksek lisans programlarına geçişlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalının tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalının tezli yüksek lisans programına başvuru için bu Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, geçiş için başvuruda bulunabilirler.

b) Programda en az bir yarıyılını doldurmuş, not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,85 olması gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programına geçişte başarı sıralaması, anabilim/anasanat dalının tezli yüksek lisans başvurularındaki ALES puanı dikkate alınarak anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve EYK’nın kararıyla kesinleşir.

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının uygun görmesi halinde geçiş başvuruları akademik takvimde belirlenen yatay geçiş başvuru sürelerinde öğrenci tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Sırasıyla ALES puanı en az 80 olmak üzere, ALES, lisans not ortalaması ve en yüksek olan öğrenciden başlayarak sıralanır. Programların kontenjanları iki öğrenciyle sınırlıdır.

d) Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile EYK tarafından bu Yönetmeliğin hükümlerine göre yapılır.

Danışman atanması

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı öncelikle enstitü anabilim dalı öğretim üyeleri arasından olmak üzere her öğrenci Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Anabilim/anasanat dalı danışman önerilerinin uygun görülmemesi veya önerilerin zamanında yapılmaması halinde EYK, öğrenciye doğrudan danışman atayabilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip en az doktora dereceli öğretim elemanları arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında, diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da veya yurt dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci danışmanın yabancı uyruklu olması durumunda Türkçe tez ile birlikte yabancı dilde tez de yazılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(6) Danışmanın görevi, öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik etmek, tez/eser çalışması aşamasında yapacağı tez/eser çalışması, sergi, proje gibi çalışmaların yürütülmesinde akademik danışmanlık yapmak, intihal programı raporunu hazırlamak ve bu Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir. Danışman atamasının gerçekleşmediği durumlarda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi halinde, öğrenci veya anabilim/anasanat dalı başkanının talebi doğrultusunda öğrencinin danışmanı, EYK tarafından değiştirilebilir.

(8) Danışman ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalının teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanının onayı da aranır. Danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması, ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yeni danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(9) Tez başlığında değişiklik yapmaya, danışman, tez izleme komitesi ve mezuniyet sınav jürileri karar verebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranmaz.

Ders saydırma

MADDE 19 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü dersler EYK kararı ile saydırılır. Saydırılan ders, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders saydırmayla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 20 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi (AKTS) sistemi uygulanır.

(2) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, enstitü tarafından belirlenen formla birlikte mayıs ve kasım ayı sonuna kadar anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği, haftalık teorik ve uygulama ders saati, kredi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları ve benzeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(3) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü dersler ve görevlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl başlangıcından önce, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri programlara göre değişiklik göstermek üzere dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyet/uygulamalardan oluşur.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(6) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. Öğretim planlarında yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin teorik ve uygulamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak hesaplanır. Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, tez çalışması dersi, yeterlik ve tez önerisi hariç diğer tüm derslerin her biri için kredi değeri 4’ten, AKTS değeri ise 12’den fazla olamaz.

(7) Öğretim planlarında derslerin, haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve kredi değerleri ile AKTS kredilerinin belirtilmesi gerekir.

(8) Lisansüstü programlarda bir öğrencinin her yarıyıl alacağı ders yükü 30 AKTS’den oluşur. Öğrenci en fazla 42 AKTS’ye kadar ders alabilir.

(9) Birinci (normal) öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu derslerin kredi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen yarıyıl kredi yükünün %50’sini aşamaz.

(10) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kredisiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

(11) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden kredilendirilirler. Kredisiz dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(12) Doktora ve yüksek lisans öğrencileri, kayıtlı olduğu programın lisansüstü derslerinden kredisinin en az  %50’sini kayıtlı oldukları programlardan almak zorundadır. 

(13) Doktora öğrencileri yüksek lisans derslerini seçebilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılır ve not durum belgesinde gösterilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 21 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bulunan öğretim üyelerinin, tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik açabilecekleri teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi ikinci öğretim dâhil olmak üzere tezli yüksek lisans programı için dört saat, doktora programı için dört saat olmak üzere toplam sekiz saati geçemez. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu sınavlarına derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiren öğrenciler girer.

(2) Ara sınav ve yılsonu sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavının harf notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.

(3) Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı ağırlıklı AKTS kredisi değeri, o çalışmanın AKTS ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir.

(4) Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam kredi değeri, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünür.

(5)  Genel not ortalaması öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Not ortalamalarının hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas alınır.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 23 – (1) Başarı notu, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki değerinin, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan çizelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir lisansüstü dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,00-CC notu almış olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,50-CB notu almış olması gerekir.

(3) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki kayıt yaptırmış olduğu zorunlu derslerin tamamını başarmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya ders danışmanının uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programın asgari şartlarını yerine getirmiş olması ve diğer tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması durumunda başarısız olduğu seçmeli dersi/dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

(4) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının yüksek lisansta ve doktorada 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(5) Öğrenciler, danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

 (6) 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Puan                       Harf Notu                   Katsayısı  

90-100                   AA                             4,00  

85-89                     BA                              3,50  

80-84                     BB                              3,00  

75-79                     CB                              2,50  

70-74                     CC                              2,00  

60-69                     DC                              1,50  

50-59                     DD                             1,00  

30-49                     FD                              0,50  

0-29                       FF                               0,00  

Muaf                      MF                             —

Devamsız               DS                              —  

Başarılı                   B                                 —  

Başarısız                BS                              —  

(7) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (DS) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında (FF) gibi işlem görür.

(8) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (B) ya da başarısız (BS) olarak değerlendirilir. Başarı notu (B) veya (BS) ile takdir edilen derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(9) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilan eder. Sınavlara katılmayan öğrencilere (FF) harf notu verilir.

(10) Genel başarı notu, not durum (transkript) belgesinde 4’lük değeri ile gösterilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde enstitüye dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü itirazı, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata EYK kararı ile düzeltilir.

Mazeret sınavları

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi durumunda ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde bu mazeretlerini enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Mazeretler

MADDE 26 – (1) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen ve EYK’nın kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerle öğrencinin izinli sayılması.

(2) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.

İzinli sayılma

MADDE 27 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle EYK kararıyla öğrencilere izin verilebilir:

a) Sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması durumunda öğrenciye en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere, askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşantısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların hastalanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması halinde en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü haller nedeniyle yapılan izin başvurularında, öğrencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç bir ay içinde durumu kanıtlayan belgelerle birlikte enstitüye başvurması gerekir.

(3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitüye başvurmaları gerekir.

(4) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından incelenerek, EYK kararıyla intibak işlemi yapılır. 

(5) İzinli sayılan yarıyıl/yarıyıllar öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

İlişik kesme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:

a) Dilekçe ile enstitüye başvurması, 

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması,

c) Bilimsel hazırlık programını iki yarıyılda başaramaması,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde başarı şartlarını tamamlayamaması,

hallerinde enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet

MADDE 29 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan tüm koşulların başarıyla sağlanması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 3,00 ve üzeri olması zorunludur.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyetle ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programların süresinden önce mezuniyet

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında 60 AKTS, tezli yüksek lisans programlarında 120 AKTS, doktora programlarında 240 AKTS ve lisans derecesiyle yapılan doktora programlarında 300 AKTS tamamlanmadan mezun olunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç ders dönemini izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen toplam en az 120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Öğrenci danışmanının onayı ile Üniversitedeki enstitülerde veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan lisansüstü programlardan en çok iki tane ders alabilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olarak gerçekleşmesi gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Başvuru ve şartları

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların anabilim/anasanat dalının öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından bilimsel değerlendirme sınavına tabi tutulur.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u,  bilimsel değerlendirme sınavı notunun %40’ı alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 65 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir.

(7) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya  bilimsel değerlendirme sınavı puanı 50’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sınav jürisi sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile enstitüye tesliminden sorumludur. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(8) Tezli yüksek lisans programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, tez, proje ve öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Enstitülere sunulan tez önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması ve deney gibi yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise ilgili etik kurul kararının da eklenmesi zorunludur.

Tezin sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu alınır. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat  dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) İntihal raporu oranını EYK belirler.

(11) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(12) Enstitü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanak ile tespit edilerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda enstitü tarafından, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(13) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler enstitü tarafından davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(14) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, enstitü tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(15) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK  talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Başvuru ve şartları

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, anabilim/anasanat dalının öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, ders planları, yeterlik sınavı ve öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders yükü ve dönem projesi

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Uzaktan eğitim programlarında derslerin işlenmesine ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, proje ve öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 41 –  (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı tüm derslerden, seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

 (5) Öğrenci danışmanının onayı ile Üniversitedeki enstitülerde veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan lisansüstü programdan en fazla iki,  lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders alabilir.

(6) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(7) Doktora programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(8)  Lisans dersleri ders yükünden ve doktora kredisinden sayılmaz.

(9) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Başvuru ve şartları

MADDE 43 –  (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(2) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya ALES’e eşdeğer puanının en az 60 olması şartı aranır.

(3) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı aranır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen   yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Doktora programına müracaat eden adayların başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u,  bilimsel değerlendirme sınavı notunun %40’ı alınarak hesaplanır. Elde edilecek puanların toplamı en az 75 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile enstitüye tesliminden sorumludur. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya sınav puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(6) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 75, lisans diploması ile başvuranlar için en az 85 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(7) Doktora programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, yeterlik, tez, proje ve öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 44 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için doktora başvuru şartlarına ilaveten;

a) Tıp Fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına veya Senato kararı ile belirlenen yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olması,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvuranların en az 60, lisans diplomasıyla başvuranların 85 standart puan veya GRE, GMAT veya benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 60 temel tıp puanına sahip olması,

gerekir.

(2) Temel tıp puanı, TUS Temel tıp bilimleri testi–1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(3) İlgili enstitüye, Senatonun karar alması hâlinde yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 45 – (1) Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için doktora başvuru şartlarına ilaveten;

a) Tıp Fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına veya Senato kararı ile belirlenen yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olması,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvuranların en az 60, lisans diplomasıyla başvuranların 85 standart puan veya GRE, GMAT veya benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 60 klinik tıp puanına sahip olması,

 gerekir.

(2) Klinik tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi–1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,3; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,7 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(3) İlgili enstitüye, Senatonun karar alması hâlinde yalnız klinik tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Süre

MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programında almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart-nisan ve ekim-kasım aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği halde dilekçe ile başvurmayan öğrenci o yarıyıl için sınav hakkını kullanmış sayılır. Yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Anabilim/anasanat dalı başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve biri anabilim/anasanat dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesini EYK’ya önerir. Danışmanın oy hakkı vardır. Doktora yeterlik sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte sınav evrakı enstitüye gönderilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi, öğrencinin talebi doğrultusunda kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalının yüksek lisans programına EYK’nın onayı ile gerçekleşir.

(10) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı yarıyıl içerisinde tez önerisi savunma sınavına giremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanının olması durumunda dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden on beş gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye, bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Enstitülere sunulan tez önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney gibi yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise ilgili etik kurul kararının da eklenmesi zorunludur.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları

MADDE 50 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl mart/nisan ve ekim/kasım aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunması yapılır.

(4) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Karar anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(5) Enstitü tarafından kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde, EYK karar tarihi itibariyle en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşuluyla en az üç başarılı tez izleme raporu sunulması ve bu Yönetmelikle belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamış olması gerekir.

(3) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi enstitüye teslim eder. İntihal raporu oranını EYK belirler.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez savunma sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.

(5) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde danışman tarafından yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az bir ay önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Enstitü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanak ile tespit edilerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda enstitü tarafından, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(9) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK tarafından karar verilir.

(10) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, enstitü tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(11) İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(12) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az on kopyasını ve elektronik formattaki iki adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. Enstitüden, talep etmesi halinde teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 52 –  (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrenci mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 kredi değerinden az, 36 kredi değerinden çok olmamak ve 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 240 AKTS’den oluşur. Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 42 kredi değerinden az, 60 kredi değerinden çok olmamak şartıyla, en az 14 adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 300 AKTS’den oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(6) Sanatta yeterlik programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Lisans dersleri ders yükünden ve sanatta yeterlik programı kredisinden sayılmaz.

(8) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 85 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranların ise 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun, 60 puandan az olmamak şartıyla ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’si, yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %30’unun, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %80’inin, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamının en az 65 puan olması gerekir.

(5) Lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun, bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %30’unun, lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %80’inin, lisans not ortalamasının %10’unun toplamının en az 85 puan olması gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programının yürütülmesi, ders, plan, program, sınav, tez, proje ve öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip on iki veya lisans derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmaları ve sonuçlandırılmasıyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 58 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 59 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Üniversite/enstitü tarafından web sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen elektronik adresine e-posta yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 61 – (1) 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer hükümler

MADDE 62 – (1)  Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı yerleşkede yürütülür.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaydını yaptırmış olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden tez aşamasında bulunanlar, 20 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan zorunlu dersten sorumlu değildir.

(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri için süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.