2 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30142

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI  UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretimin fonksiyonları olan eğitim, araştırma ve kamu hizmetinin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi konularında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, stratejiler geliştirmek, projeler üretmek ve toplantılar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bir taraftan dünya genelinde üniversite politikası ve stratejisi üzerinde araştırmalar ve yayınlar yapmak, diğer taraftan Türkiye’nin üniversite politikası çerçevesinde stratejiler geliştirmek, projeler ve yayınlar yapmak,

b) Yükseköğretim alanında; seminer, konferans, panel, kongre gibi etkinlikler düzenlemek,

c) Eğitim sisteminin etkinliğini artırmak için sisteme dair araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek,

ç) Üniversitelerin yönetiminin daha etkin olması için fikirler geliştirmek ve ilgili mercilere öneriler sunmak, 

d) Üniversite tarihi ve felsefesi üzerinde araştırmalar yapmak ve Türkiye’de bir yükseköğretim geleneği oluşturmak üzere çalışmalar yapmak,

e) Yükseköğretim hizmeti veren kurumlara danışmanlık yapmak,

f) Yükseköğretim konularında devlet kurumları ve özel kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi için aracılık yapmak,

g) Maltepe Üniversitesinde, yüksek nitelikte bir akademik ve idari kadro oluşturmak üzere, kuruma kabulden itibaren, eğitim-öğretim süreci boyunca nasıl bir strateji izleneceği konusunda öneriler geliştirmek ve eğitim vermek,

ğ) Üniversiteye kabul edilen öğrenci niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak ve ilgili mercilere öneriler sunmak,

h) Üniversitenin altyapısının geliştirilmesi ve kaynaklarının zenginleştirilmesi konusunda projeler üretmek ve çalışmalar yapmak,

ı) Üniversitenin topluma vereceği hizmetlerin artırılması, üniversite-sanayi ve üniversite-iş dünyası arasında işbirliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

i) Üniversitenin eğitimine ve araştırmalarına  katkıda bulunan akademisyenlere ödül vermek,

j) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve altısı Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,

ç) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaları yürütebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden  üç öğretim üyesi ile istekleri halinde Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç kişiden oluşur. Merkez Müdürü, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu  ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı  2547 sayılı  Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.