2 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30142

YÖNETMELİK

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin adı  “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “en az sekiz” ibaresi “en az yedi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2013

28821