30 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30139

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GAZİ ASYAM): Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Türkiye, Asya’daki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak olan işbirliği çerçevesinde doğuda Çin Seddi’nden, batıda Anadolu’ya, kuzeyde Sibirya’dan güney ve güney batıda Afganistan, Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkeleri kapsayan bölgelere yönelik araştırmalar yapmak, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek gibi temel hedeflerin yanı sıra üniversite çatısı altında faaliyet göstermekte olan dil, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, Türk lehçeleri, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, güzel sanat, siyaset bilimi, halkbilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, iktisat, işletme, iletişim ve beden eğitimi gibi sosyal ve beşeri bilimler bölümlerine akademik alanda destek vermek, başta Rusya, İran ve Çin olmak üzere Orta Asya’daki soydaş devlet ve akraba topluluklarının bulunduğu bölgelerde faaliyet göstermekte olan üniversiteler, araştırma enstitüleri ve araştırma merkezleri gibi benzeri eğitim, öğretim ve araştırma kurumları arasında disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma yapmak, bölgeyle ilgili tarihi ve güncel bilgileri toplayarak değerlendirmek, bölge ülkelerinin siyasi, ekonomi, askeri ve kültür alanındaki gelişmelerini takip ederek gelişmeler hakkında bilimsel ve güncel raporlar hazırlamak, uygun görülen araştırma sonuçlarını ve uzmanlar tarafından hazırlanan güncel raporları, Merkezin Türkçe, İngilizce, Rusça, Çince, Hintçe ve Farsça dillerinde hazırlanacak olan resmi internet sitesi aracılığı ile Türkiye ve bölge ülkelerindeki ilgili kurumlar ve şahıslar, öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında paylaşmak suretiyle Türkiye ile Asya ülkeleri arasında karşılıklı güven duygularını geliştirmek, ortak tarihi miraslarımıza birlikte sahip çıkmak ve korumak, Rusya ve Çin gibi bölge ülkeleri ile altyapısı sağlam istikrarlı işbirliğinin oluşmasına, yürürlüğe konulan yönetmeliklere uygun olarak yasaların verdiği yetki ve sınırlar çerçevesinde hizmet etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Asya tarihi, coğrafyası, kültürü, arkeolojisi, antropolojisi, sanatı vs. gibi alanlarla ilgili ana kaynakları ve ana kaynaklardan doğrudan yararlanarak yazılan eserleri toplayarak merkezin kütüphanesini oluşturmak, kütüphanede toplanan ana kaynakları tasnif etmek, uygun görülen kaynak eserleri ve yabancı dildeki temel eserleri tercüme ederek neşretmek.

b) Başta Çin, Rus, Hint ve Fars kaynakları olmak üzere geçmişten günümüze kadar Asya ile ilgili olarak yazılan kaynaklardan, arkeolojik bulgulardan ve doğrudan ana kaynakların ışığında yapılan araştırma eserlerinden yararlanmak suretiyle Asya’daki devletler ve akraba topluluklarının tarihini, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını, tarihi süreç içerisinde Dünya medeniyetlerine katkılarını, bölgedeki diğer milletler ve topluluklar ile olan ilişkilerini araştırmak, bölge ülkelerinin Türkiye ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan güncel sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm yollarını ortaya koymak.

c) Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Asya’daki devlet ve toplulukların Türkiye’deki büyük elçilikleri ve temsilciliklerinin katkıları ile ilgili kurum ve kuruluşlara, yetkili ve ilgili şahıslara ihtiyaç duyulan bölge ve alanlar hakkında araştırma ve bilgilendirme programları yapmak, rapor hazırlamak, proje yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, paneller, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Yılda en az iki sayı olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışından kabul edilen Orta Asya ile ilgili çeşitli makalelerin yer alacağı Gazi Üniversitesi Asya Araştırmaları Dergisi adlı uluslar arası hakemli dergiyi çıkarmak.

d) Türkiye ve Asya’daki soydaş devlet ve akraba topluluklarının, ilişkilerin güçlenmesine yönelik olarak zamanın şartlarına uygun yeni ve istikrarlı politikalar üretmelerine, ilgili devlet kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerinin birbiri ile doğrudan ilişki kurmalarına ve bu ilişkiler sayesinde birbirine olan güven duygusunun pekişmesi için lazım olan ortamın yaratılmasına zemin hazırlamak gayesiyle Asya’daki devlet ve toplulukların siyasi, ekonomi, askeri ve kültürel alanlardaki gelişmeleri, bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları ve bu gelişmeler hakkındaki uzman görüşlerinin yer aldığı iki aylık Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ ASYAM) Haber Bültenini çıkarmak.

e) Asya’daki Türk tarihi, kültürü ve sanat varlıklarını tanıtmaya, yaşatmaya ve korumaya yönelik sergi açmak, yarışlar, araştırma gezileri ve ödül törenleri düzenlemek.

f) Türkiye ile Asya’daki Türk devletleri ve akraba toplulukları ile ortak olan tarihi ve kültürel miraslarını tespit etmek, dil, tarih, edebiyat, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ortak terminoloji geliştirmek Asya ile ilgili ciddi araştırmaları bulunan ülke ve bölgelerdeki bilim kuruluşları ve bilim adamları arasındaki işbirliğini arttırmak.

g) Ülke ve bölgelerdeki bilim kuruluşları ve bilim adamlarının bilimsel zeminde fikir alış verişinde bulunmalarını sağlamak için yılda en az bir defa Üniversite Rektörlüğü ve ilgili kamu kurumlarının desteği ve işbirliğinde Uluslararası Sempozyum veya Kongre düzenlemek, yılda bir düzenlenmesi öngörülen söz konusu aktivitenin bir sonrası için aday olan ülkelerin içinden kongrenin yapılacağı şehir ve bilim kuruluşunun, sempozyum veya kongre katılımcılarının gizli oyu ile belirlenmesini ve kongrenin hangi şehirde ve hangi bilim kuruluşunda yapılacağını seçilen ülke delegeleri tarafından oylamadan en geç üç ay sonra Merkeze bildirilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür, Müdür Yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin temel çalışma alanı olan Asya’daki devletler ve milletler ile ilgili çalışmaları ile bilinen, bölge ülkelerinde halen kullanılan Klasik ve Modern dillerden birini bilen daimi statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Ayrıca müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkezin amaçlarında belirtilen alanlarda çalışan Öğretim Üyelerinden iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün yokluğunda kendisi tarafından görevlendirilen yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değişmesi için Rektöre teklifte bulunur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin temel çalışma alanı olan Asya tarihi, dili ve kültürü gibi değişik bilim alanlarından Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri tespit ederek görevlendirilmesi için Rektöre teklif sunmak.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yürütmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve kurulu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, gerekli protokol ve anlaşmalar yapmak, hazırladığı çalışma programını uygulamak.

d) Merkezin bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde amaca uygun olarak gerçekleşmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

f) Bilgilendirme toplantısı, panel, bilgi şöleni, konferans ve kongre gibi Merkezin faaliyet alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler ve yazışmalar yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

g) İlgili devlet kurumları ile üniversiteye bağlı birimler arasında Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

h) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere, doktor unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(4) Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek,

c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

ç) Danışma Kurulu üyelerini Müdürün önereceği adaylar arasından seçmek,

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

e) Merkez çalışanlarının derleme, araştırma, arşivleme, tasnif etme, uygulama, yayım, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri konulardaki projelerini ve taleplerini değerlendirip kararlaştırmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

g) Müdürün gündeme getireceği Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen, Merkezin faaliyet alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi olan bilim adamları, Asya ile ilgili çalışma alanları olan kurumların temsilcileri ile Merkez'in ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılanlardan oluşturulur. Danışma Kurulu en fazla 30 en az 15 üyeden oluşur, geçerli bir mazeret olmaksızın ardı ardına üç defa toplantıya katılmayan üyenin danışmanlığı düşer. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolan üyenin görevi tekrar uzatılabilir. Gerekli hallerde yeni Danışma Kurulu üyesi seçilebilir ve mevcut olan Danışma Kurulu üyelerinin görevi sona erdirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Rektörün, yokluğunda müdürün davetiyle ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür Danışma Kurulu kararlarında oy kullanamaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; üyelerden ve akademik birimlerden gelen çalışma programlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu değerlendirmek, yapılmış veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş beyan etmek, gerekirse çalışma alanları ile ilgili komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 7/7/2011 tarihli ve 27987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.