30 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30139

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2016 tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g), (ğ) ve (h) bentleri eklenmiştir.

“a) Eğitim dili Türkçedir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. Öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, lisansüstü dersleriyle birlikte Türkçe dersini de almak ve yüksek lisans tez çalışmasına geçmeden veya doktora yeterlik sınavından önce Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadırlar. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin kayıtları otomatikman silinir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar, doktora yeterlik sınavına kadar -tez çalışmasına geçmeden önce- dil belgesini almak zorundadırlar. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin kayıtları otomatikman silinir.”

“g) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.

ğ) Eğitim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu öğrencilerin herhangi bir Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma veya belge alma şartı aranmaz.

h) Tezler programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak Türkçe programlarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tez yazımı; öğrenci ile danışman öğretim üyesinin talebi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, tezlerini Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerde de geniş Türkçe özet şartıyla yazabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2016

29817