30 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30139

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başarı notu 60’tır. Yıl içindeki sınavlarda ortalama notu 60’ın altında olanlar bütünleme sınavına girerler. Uygulaması bulunan dersler için ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde girdiği ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, seminerler ve benzeri uygulamalardan aldığı notların %50’si ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının %50’si alınarak hesaplanır. Dersten geçebilmek için bu notun en az 60 olması gerekir. Uygulaması olmayan dersler için başarı notu, ara sınavların ortalamasının %40’ı ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının %60'ı alınarak hesaplanır. Uygulaması bulunan dersler için yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav notu hesaplanırken teorik ve pratik sınav notlarının aritmetik ortalaması alınır.”

“(5) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Genel zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili ders geçme esasına göre okutulur ve eğitimin ilk sınıfında 60 ders saatinden az olmamak üzere programlanır. Genel zorunlu derslerde başarılı olmadan staj dönemine başlanmaz.  Genel zorunlu derslerden alınan notlar sınıf geçme ve başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2015

29460