30 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30139

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarında, EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nin onayladığı öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla yürütülen programı,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’den öğretim elemanını,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

g) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,

ğ) Enstitü: Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve EABD/EASD’nin önerisi üzerine EYK tarafından atanan en az doktora derecesine sahip kişiler,

j) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamıyla haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

k) Lisansüstü ders: Enstitüde açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derslerini,

l) Lisansüstü ikinci öğretim programı: YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak yapılan öğretim programını,

m) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

n) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

o) Proje yürütücüsü: Enstitüde kayıtlı öğrencinin enstitü kapsamında yürüttüğü projelerde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’den öğretim elemanını,

ö) Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

r) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

ş) Tez izleme komitesi (TİK): EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nin belirlediği ve doktora tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,

t) TÖMER: Türkçe ve yabancı dil eğitim uygulama ve araştırma merkezlerini,

u) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ü) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

v) Uzaktan öğretim ve uzaktan öğretim dersi: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştiği eğitim biçimi ve belli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

y) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Enstitülerde ihtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler farklı dillerde verilebilir.

(2) Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Program ve/veya yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak şartıyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK’ün kararları çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senato tarafından kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK’ün ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak dersler, ilgili EABD/EASD kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçekleşir.

(3) EABD/EASD’de dersleri yürütecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili EABD/EASD kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ile YÖK’ün kararları dikkate alınarak gerçekleşir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(5) Enstitülerde, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim ve/veya içerikle ders açılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Kontenjanı, Başvuru İlanı ve Öğrenci Kabulü

Tezli-tezsiz yüksek lisans

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 ALES puanından az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Başvuru için öğrencinin ilgili alanda veya EABD/EASD önerisiyle EYK’nin belirlediği alanda lisans diplomasına ve gerekli şartlara sahip olması gerekir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Üniversite tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar, Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler aracılığı ile duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru şartları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından ilgili enstitünün internet sayfasında duyurulur.

Doktora

MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversiteye yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senatonun kararı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Sanatta yeterlilik

MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversiteye yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği en az beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Lisansüstü programlarda yaz öğretiminde ders verilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programı Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD/EASD başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Üniversitece belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuata göre katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının ücretsiz olması ve ücretli programa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Kayıt ve dersler

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Tez, seminer, proje çalışması ve yazım dili

MADDE 18 – (1) Tez/seminer/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitüler tarafından hazırlanan ve EK tarafından onaylanan tez/seminer/proje yazım kılavuzunda belirtilir. Tezler, ilgili programın açılma dilinde yazılır.

Değerlendirme

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

a) Başarı Notu          Kat Sayı Karşılığı       Puan Karşılığı

          AA                           4,00                       90-100

          BA                            3,50                        85-89

          BB                            3,00                        80-84

          CB                            2,50                        75-79

          CC                            2,00                        65-74

          DC                            1,50                        58-64

          DD                           1,00                        50-57

          FF                             0,00                     49 ve altı

          MU                             --                             --

          GR                            0,00                         0,00

          D                              0,00                         0,00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notları kullanılır;

1) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (devamsız) notu verilir. (D) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

2) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı S (süren) notu verilir.

3) Başarılı olup bitirmişse B (başarılı) notu verilir.

4) Başarısız olup kalmışsa K (kaldı) notu verilir.

5) Uzmanlık alan dersleri ve seminerler de B (başarılı) veya K (başarısız, kaldı) olarak değerlendirilir.

6) Sınava girmeyen öğrenciler not belgelerinde GR (sınava girmedi) olarak belirtilir.

7) Uzmanlık alan derslerine ve seminerlere ait (D) ve (B) notları genel not ortalamalarına katılmaz ve bu harf notları, yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde sırası ile NA (notapplicable), SA (satisfactory) olarak yazılır.

8) Bir dersten muaf olma durumunda MI (muaf) kullanılır.

9) Bir dersten başarılı sayılmak için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir.

(2) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

(3) Sınavların değerlendirilmesinde AKTS kullanılacaksa enstitü kurulunca belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

(4) Ölçme belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme belgeleri ise, EABD/EASD başkanlıkları tarafından iki yıl süreyle saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili EABD/EASD başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve notların yükseltilmesi

MADDE 20 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS’si ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS’ye bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilmez ve not ortalamasına katılmaz.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda ilişiği kesilir.

b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemiyle yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülebilir.

(3) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları, Senatonun teklifi ve YÖK’ün onayı ile açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi iki yarıyıl 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere, toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve birinci dönemde verilmez.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK’nın onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversitenin belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 28 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS’yi tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğrenciye jüri dışındaki katılımcılar soru soramaz.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 30 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Yüksek lisans tez savunma jürileri, YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak en az üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman dâhil Üniversite içinden üç, dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ikinci danışman hariç Üniversite içinden dört, dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(5) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş üç adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet tez CD’si, ilgili enstitünün ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(2) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler, sınavlar ve ilgili hükümler YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

Ders ve AKTS yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(5) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(6) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için ön görülen katkı payı ve dönem ücreti tekrar ödenir.

Başarı denetlemesi

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi yeterlik sınavına giremez. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Üniversitece belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde danışmanının onayladığı proje konusunu EABD/EASD aracılığıyla enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje yeterlik sınavının sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, eğitim ve öğretim yılı içerisinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde, üç adet ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

(3) Öğrenci AKTS yükünü tamamlamak kaydıyla jüri önünde proje yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.

Proje savunma sınavı

MADDE 39 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde belirtilen proje savunma sınavı tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulanan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini ve ilgili belgeleri enstitüye teslim eder. Aksi hâlde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Mezuniyet tarihi projenin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, müracaat ettikleri tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 42 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi zorunlu ve seçimlik ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler içinde en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında, öğrenci, danışmanın görüşü, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ayrıca yüksek lisans eğitiminde alınan ve başarılı olunan dersler de üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok beş derse yazılabilir.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başarı denetlemesi

MADDE 43 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz.

Süre

MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 45 – (1) EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Doktora programlarında diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ABD’leri hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerinde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında 19 uncu maddeye göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sonuç, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu nitelikteki öğrenci; danışmanının görüşü, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla yüksek lisansa kayıt yaptırabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşüyle ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, danışmanın görüşüyle EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, biri ilgili EABD içinden ve biri Üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından danışman dâhil seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından EABD aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 49 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, altışar ay aralıklarla yılda iki kez toplanır.

(2) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o güne kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce EABD aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve izleme raporu onanır.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen veya enstitüye yedi gün içinde TİK tarafından onanmış raporu sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Başarısızlıktan dolayı danışmanı değişen veya TİK tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Savunmaya girebilmesi için öğrencinin Senato tarafından belirlenen doktora yayın şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’inde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 51 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

b) Jürinin oluşturulmasında, danışmanın teklifiyle ilgili EABD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin TİK’i sabit olmak üzere, Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerir.

c) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan ve intihal raporu olmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek ilgili EABD tarafından ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili EABD aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

Doktora diploması

MADDE 52 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş olanlardan gerekli kredi yükü ve proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olma kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır. Bu programın amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını sağlamaktır. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

Danışman atanması

MADDE 54 – (1) EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Süre

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami oniki yarıyıl veya ondört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını sağlaması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 58 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 59 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABD/EASD başkanlarının önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EABD/EASD başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları Senato tarafından belirlenir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 60 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 61 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 62 – (1) Sağlık raporuyla engellilik durumu ve derecesi kanıtlanmış olan öğrenci, engeli nedeniyle almış olduğu bir dersin ödevlerini gerçekleştirmekte güçlük çekmesi halinde, danışmanının ve aldığı dersin öğretim elemanının önerisi EABD/EASD’nin onayıyla ilgili güçlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli her tür değişiklikler/düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Aksi durumlarda engelli öğrenci alınan derse eşdeğer nitelikte bir başka ders alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 20/4/2015 tarihli ve 29332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 60 ıncı maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.