29 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30138

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları ile başlayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Bilim dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve doktora tezi gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyeleri ile gerektiğinde doktor unvanına sahip öğretim görevlilerini,

f) Doğrudan doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programı,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konuyu, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunan çalışmayı,

ğ) Enstitü: Gümüşhane Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili enstitüyü,

h) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ı) Enstitü anabilim dalı başkanı: İlgili anabilim dalı başkanını,

i) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktor unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulunun üç yıl süreyle seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sınavını,

m) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,

n) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,

o) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

ş) Senato: Üniversite Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

u) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Hafta sonu ve yarıyıl sınav günleri hariç on dört haftayı kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

z) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim, aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programları ise birinci veya ikinci öğretim şeklinde açılabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dışında yapılan, katkı payı enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen öğretim programlarıdır.

b) Doktora programı: Yüksek lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Doğrudan doktora programı: Lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır.

(2) Uzaktan öğretim, tezli veya tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Uzaktan öğretim ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği çerçevede Senatonun önerisi ve YÖK kararı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, YÖK’e sunulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlar enstitü anabilim dalı başkanlığınca yürütülür. Lisansüstü programların düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi enstitü anabilim dalı başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. Türkçe dışındaki dilde verilecek dersler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınıp alınmayacağı ve kontenjan tespiti enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(2) Kontenjan belirlenmesi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puanının alt sınırı Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(6) Doktora programına başvurabilmek için adayların:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora -bütünleşik- programına başvuranların, lisans AGNO’su en az 3,00/4,00 veya muadili bir not olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan olması şartıyla diğer koşulları Senatoca belirlenir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde, yabancı dil puanı olarak ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı dil puanları girilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir.

(7) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

(8) Başvuruda kullanılan ve YÖK tarafından geçerlilik süresi belirtilmeyen tüm belgeler için geçerlilik süresi Senato tarafından belirlenir.

İlan

MADDE 11 – (1) Öğrenci alınacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, yapılacak ise giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için ilgili enstitü internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

Programlara başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa giriş sınavı için başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak son başvuru tarihine kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruların değerlendirmesinde dikkate alınacak kriterler ve bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya resmi olarak yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(2) Lisansüstü programları kazanan adayların kayıt yapabileceği program sayısı Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için ilgili mevzuat hükümleri geçerli olup bilimsel hazırlık derslerinden geçme notu en az CC’dir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muaf tutulacak dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilecek derslerin %50’sini geçemez.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Başka bir üniversitede lisansüstü öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler. Misafir öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversitede veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programda hazırlık sınıfları hariç en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirmeleri

MADDE 20 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu karardan sonra oluşabilecek değişiklikler anabilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu dersler, zorunlu hallerde anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü kurulunun uygun görüşü ile doktoralı öğretim görevlileri tarafından da verilebilir.

(3) Ders açılması ve görevlendirmeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzmanlık alan dersi ve tez yükü

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri anabilim dalının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde ancak kredisiz olarak açılır.

(2) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri, ilk danışman tarafından açılır ve ders yükü ilk danışmanın üzerinde tanımlanır.

(3) Uzmanlık alan dersi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kredi sistemi

MADDE 22 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi; Türkiye’deki yükseköğretim yeterlilikleri göz önüne alınarak yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslere kayıt

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Mazeretleri nedeniyle ders kayıt süresini kaçıran öğrencilerin mazeretlerinin geçerlilikleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Ders kayıtları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders saydırma

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma işlemleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları her bir ders için en az bir ara sınav -veya yarıyıl içi çalışması- ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Yarıyıl içi çalışması; proje, ödev veya seminer şeklinde yapılabilir.

(2) Öğrenci bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine, uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam etmiş olmalıdır.

(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek başarı koşulları belirlenebilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(5) Seminer, tez ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup, genel ortalamaya dahil edilmez.

Ders başarı notları

MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavın harf notuna katkısı % 40’tır. Bir ara sınav yapılması halinde % 40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl içi çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı % 40’ı geçmeyecek şekilde dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir. Dönem başında sınav sayısı ve yüzde ağırlıkları ilan edilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır ve en az 50 puan alınması gerekir. Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen proje, stüdyo ve bunlara benzer dersler enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu durumda yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar ders ve uygulama veya laboratuvar için ayrı ayrı uygulanır.

(3) Öğrencilerin aldıkları her ders için notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

Puan            Yarıyıl Ders Notu          Katsayısı

81-100                    AA                     4,00

76-80                      BA                     3,50

70-75                      BB                      3,00

60-69                      CB                      2,50

50-59                      CC                      2,00

45-49                      DC                     1,50

40-44                      DD                     1,00

30-39                      FD                      0,50

0-29                        FF                      0,00

(4) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

b) K: Kalır (Başarısız) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.

c) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde S notu G notuna çevrilir.

ç) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.

d) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere önceden almış oldukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere M notu verilmez. M notu genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz.

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans programında en az CB (2,50), doktora programında ise en az BB (3,00) almış olmak gerekir. Öğrenci başarısız olduğu en fazla iki dersin yerine danışmanın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başka ders alabilir.

(6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun yüksek lisans programında en az 2,50, doktora programında ise en az 3,00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya uygulama esasları hükümlerine göre yeni ders alabilirler. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden alınan son not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine işlenir.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencileri disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 28 – (1) Lisansüstü eğitimde verilebilecek izinler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez/proje yazımı ve dili

MADDE 30 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.

(2) Lisansüstü programlarda hazırlanacak olan tez ve proje çalışmalarında kullanılacak dil Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile tez ve proje çalışmaları yabancı dilde yazılabilir. Türkçe dışındaki dilde yazılacak tez ve proje çalışmaları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ödeme

MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili mevzuat hükümleri, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde belirlenir.

(2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile beraber tez çalışmasından üretmeleri beklenen yayınların niteliği ve sayısı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı için ders yükü ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe verilecek izin ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Anabilim dalı başkanı danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini yürütür. Bu danışmanlık görevi için anabilim dalı başkanına ders ücreti ödenmez ve ders yükünden sayılmaz. Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Senato tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilmiş olan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın talebi, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir üniversiteden olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye katılır.

(4) Jüri üyelerinin kendisine tezin teslim edildiğini gösteren tutanağın enstitüye ibraz edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının duyurusunu ilgili anabilim dalı yapar. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanlardan oluşan dinleyicilere açıktır, ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(7) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış tezini ilgili formlarla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde tez teslim kılavuzunda belirlenen kriterlere göre enstitüye teslim eder.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konulardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol göstermektir.

Ders yükü ve süre

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Anabilim Dalı Başkanı danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini yürütür, bu danışmanlık görevi için anabilim dalı başkanına ders ücreti ödenmez ve ders yükünden de sayılmaz. Tezsiz yüksek lisans öğrencilerin danışmanlık işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitü yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor vermek zorundadır. Projesi reddedilen öğrenci, enstitü anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanını değiştirebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tez çalışması ve seminer, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 47 – (1) Doğrudan doktora programından yüksek lisans programlarına geçiş ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 48 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en erken üç, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en erken beş, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmiş olmalıdır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izlenmesi

MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 53 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezini savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 48 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 54 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programa kayıt

MADDE 55 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 31/8/2015 tarihli ve 29461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 55 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.