29 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30138

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (a), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“2) Başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılı Kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı veya teknisyen kadrolarında olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,”

“3) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılı Kurumda olmak üzere altı yıl, daha alt kadrolarda kamu hizmeti bulunmak,”

“3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle iki yılı Kurumda programcı olarak çalışmış olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,”

“2) Başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılı Kurumda olmak üzere en az üç yıl, daha alt kadrolarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavın yapılışı

MADDE 13/A – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı Kurumca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ve yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müdür ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13/Ç maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “kurumlarca” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE  8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2011

27918

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/2/2016

29611