29 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30138

YÖNETMELİK

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

b) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman (GİH).

c) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, sekreter ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, matematikçi, sosyolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, biolog, programcı, arkeolog, tekniker ve avukat.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yapılacak görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifakasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayar kullanımıyla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az iki yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, matematikçi, sosyolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, biolog, arkeolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki ya da üç yıl süreli eğitim veren mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav idare tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(2) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,           

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ile İdare tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sözlü sınavına ilişkin gerekli bilgiler ilanda belirtilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdarenin personeli başvurabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2015

29530