28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2017/10477  Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10131  Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Bağlantısının Yapılması Amacıyla Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10431  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10432  Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10439  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10441  Petrol İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Gümrük Vergisinden İstisna Tutularak İthal Edilmekte Olan Maddelerden Bazılarının Yanlarındaki Açıklamalar Çerçevesinde Gümrük Vergisine ve Diğer İthal Vergisi ve Resimlerine Tabi Tutulması ile 12/12/1986 Tarihli ve 86/11318 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2017/10445  Sami Soydan Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kapsamında Kalan ve Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların İskânının Temini ile Ailelerin Hak Sahipliği ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

2017/10450  3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10451  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

2017/10467  İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10468  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

2017/10476  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10478  Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

2017/10442  Bakanlık Müşaviri, Büyükelçi Uğur Kenan İPEK’in Danimarka Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

2017/10560  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/10643  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri