28 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30137

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL

EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK

İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.