28 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30137

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans ve lisans program/bölümlerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının tüm programlarında/bölümlerinde yürütülen ön lisans, lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ÇAP: Çift anadal programını,

c) Fakülte: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) Fakülte yönetim kurulu (FYK): İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı fakültelerin fakülte yönetim kurullarını,

d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

e) Hazırlık sınıfı: İstanbul Gedik Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfını,

f) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) MYO: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

k) Üniversitesi Yönetim Kurulu (ÜYK): İstanbul Gedik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yan dal: Yan dal programını,

m) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

n) YDYS: İstanbul Gedik Üniversitesince yapılan yabancı dil yeterlik sınavını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen ve mezun olan öğrenciden öğrenci kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması halinde, yıpranma durumunda ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mazereti nedeniyle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencinin, öğretim ücretini Mütevelli Heyeti kararlarına göre ödemesi gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(3) GANO’su 3,00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO’su 2,50 ve üzeri olan ön lisans öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışman onayı ile bir üst sınıftan 6 krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir.”

“(6) Normal öğretim süresini bitirdikten sonra öğrenci her yarıyıl için, danışman onayıyla en fazla 45 AKTS’ye kadar ders alabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile bazı dersler ön koşullu ders olarak belirlenebilir. Bu dersleri alma koşulu meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurullarının önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ya da yatay/dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenci, geldiği yükseköğretim kurumunda, daha önce alıp başardığı derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Söz konusu derslerin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Bunun için öğrenci Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren on beş gün içinde, tasdikli transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile müdürlüklere/dekanlıklara başvurur. Yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve eşdeğerlikleri ile harf notu karşılıkları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler genel ağırlıklı not ortalamasına katılır ve ayrı yarıyılda belirtilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan projelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunludur. Bir yarıyıl içinde; yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 85, program/bölümlerin teorik derslerine % 70, laboratuvar ve uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Ancak, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile kabul edeceği olağanüstü durumlarda bu oran % 50’ye kadar indirilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Azami eğitim ve öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu programın/bölümün ders planında yer alan, bütün dersleri başardığı halde stajını tamamlamamış öğrenci eksik kalan stajını tamamlar; stajını tamamlamadığı her yarıyıl için üç kredi karşılığı ders ücreti öder. Stajını tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl sonu sınavında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu sınav sonucuna göre; öğrenci not yükseltmek amacıyla, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde müdürlüğe/dekanlığa dilekçe vererek bütünleme sınavına girebilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.”

“(5) Bütünleme sınavında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Tek ders sınavı azami eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenci için yapılan bir sınavdır.”

“(9) Stüdyo dersleri ve proje dersleri için, tek ders sınavı yapılmaz.

(10) Stajlarını tamamlamamış öğrenci tek ders sınavına giremez.

(11) Tek ders sınavında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Ek sınavda mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. Ancak bu dersten başarılı sayılabilmesi için; ön lisansta öğrencinin YANO’sunun en az 1,80, lisansta ise mezuniyet anında GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(7) Lisans eğitiminde dördüncü yarıyıl sonu itibarı ile GANO’su 1,80’in altında olan öğrenci başarısız öğrenci sayılır. Başarısız öğrenci dördüncü yarıyılın sonunda GANO’sunu yükseltinceye kadar üst yarıyıldan ders alamaz. Öğrencinin GANO’sunu yükseltebilmesi için, daha önceki yarıyıllarda da DZ, FF, FD, DD, DC notu aldığı veya hiç almadığı derslerden alır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ön lisansta YANO’su 1,80’in altında kalan öğrenci, harf notu DD ve DC olan dersleri, dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır. Lisansta ise mezuniyet anında öğrencinin GANO’su 2,00’dan küçük ise GANO’sunu 2,00’a yükseltecek sayıda DD ve DC derslerinden almaya devam eder.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Mezun olan ön lisans ve lisans öğrencisine, diplomasına ek olarak, öğrencinin almış olduğu derslerin başarı durumunu ve AKTS karşılıklarını içeren İngilizce olarak düzenlenmiş diploma eki (DE/DS) verilir.

(5) Ön lisansta başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli GANO’sunu sağlayamayan öğrencinin, yazılı müracaatı olması ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde yarıyıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış olduğu ve kendi seçtiği bir dersten not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavında alınan not, nihai not olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarısız sayılan öğrenci, takip eden yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu derse tekrar kaydolmak zorundadır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE 43 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün öğretim planındaki derslerini/stajlarını başarı ile tamamlayan, GANO’su 4,00 üzerinden en az 2,00 olan ve mezuniyet/AKTS kredisini tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Dereceye girecek öğrenciler, normal öğretim süresi sonunda, yarıyıl sonu sınavı ardından mezun durumuna gelmiş öğrenciler arasından belirlenir.

(3) Dikey geçiş sınavı ile Üniversiteye yerleşmiş olan öğrenci dört yarıyıl sonunda mezun durumuna geldiği takdirde derecelendirmeye dahil edilir.

(4) Çift anadal program öğrencileri, çift anadal izledikleri programın anadal öğrencileri ile birlikte sınıf ve mezun öğrenci başarı sıralamasına dahil edilmez.

(5) Uyarma ve kınama cezası hariç, disiplin cezası alanlar derecelendirmeye alınmaz.

(6) Bitirme tezi uygulaması olan bölüm/programlarda, bitirme tezini tamamlayamamış veya başarısız olmuş öğrenci mezun olamaz.

(7) Diploma; öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda, öğrencinin noter onaylı vekâletname ile belirlediği kişiye verilir.

(8) Diplomalar, Senatonun diplomalar hakkında belirlediği esaslara göre düzenlenir.

(9) Lisans düzeyinde öğretim gören öğrenci, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GANO’sunun en az 2,00 olması ve talep etmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2016

29743

2-

21/8/2016

29808

3-

14/10/2016

29857