26 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30135

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders muafiyeti, intibak ve derslerin geçerlilik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Azami süresini aşan öğrencilere; ilgili mevzuat ve YÖK kararları çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) öğrencinin bulunduğu sınıfın alt yarıyıllarından dersi varsa, üst yarıyıldan ders alamaz. İlk iki yarıyılı tamamlamak şartıyla, alt yarıyıllardan dersi olmayan öğrencilerden GNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler.

(4) Öğrenciler, müfredatta belirtilen ilk iki yarıyıldaki ders yüklerini değiştiremezler.”

“(9) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci öğretimden ders alamazlar. Bu fıkra hükümleri, çift anadal ve yan dal öğrencilerine uygulanmaz. Ayrıca bu fıkra, yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler için ise geçişin yapıldığı ilk iki yarıyıl uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Beş veya altıncı yarıyıllardan ders alacak öğrencinin ilk dört yarıyıl GNO’sunun en az 1,80 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yeni ders alamazlar, öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2013

28696

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/10/2014

29150

2-

19/1/2015

29241

3-

28/12/2015

29576