26 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30135

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkta ilk defa istihdam edilecek avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ilk defa istihdam edilecek avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Giriş sınavı: Avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

d) Giriş Sınavı Komisyonu: Avukatlık Giriş Sınavı Komisyonunu,

e) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Bakanlık avukat kadrolarına ilk defa atamalar, KPSSP3 puan türüne göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile yapılabileceği gibi kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda bu Yönetmelik kapsamında KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile de yapılabilir.

(2) Giriş sınavının, Bakanlıkça yapılmasına karar verilmesi halinde yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü ya da yalnızca yazılı olarak yapılmasına Giriş Sınavı Komisyonunca karar verilir ve bu husus sınav duyurusunda yer alır.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puanı, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı adayın sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi, sınav konuları ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

(2) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan belirli düzeyde yabancı dil puanı almış olmak şartı aranabilir.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvuru işlemleri, ilanda belirtildiği şekilde yapılır. Giriş sınavı başvuruları kurumsal internet sitesi aracılığı ile elektronik ortamda da alınabilir.

(2) Başvuruda istenen bilgi, belge ve evraklar son başvuru tarihine kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(3) Giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yerine getirilir.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yürütülür.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belirtilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Başkanlık tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Komisyonunca, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvuru şartlarına haiz olmayanların, altmış gün içinde talep etmeleri halinde, başvuru ile ilgili belgeleri kendilerine verilir.

Giriş Sınavı Komisyonu

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, Müsteşar veya Başkanlıktan sorumlu olan Müsteşar Yardımcısının başkanlığında 1.Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve hukuk müşavirleri arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyona ayrıca Başkanlıktan bir, Hukuk Müşavirliğinden iki yedek üye seçilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler sırasına göre Giriş Sınavı Komisyonuna katılırlar.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, sınavın şekli, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav konuları

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Medeni Usul Hukuku.

d) Uluslararası Hukuk.

e) İdare Hukuku.

f) İdari Yargılama Hukuku.

g) Ceza Hukuku.

ğ) Ceza Usul Hukuku.

h) İcra ve İflas Hukuku.

ı) İş Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, ilanda belirtilen konulardan olmak üzere, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verilmesi halinde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları sınav duyurusunda belirtilen konulara uygun olarak Giriş Sınavı Komisyonunca hazırlanır veya hazırlatılır. Sınavın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Giriş Sınavı Komisyonu kararıyla belirlenir.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; Giriş Sınavı Komisyonu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve zarfın içinden çıkan cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının her biri, sıra numarası, değerlendirme notu ve isim kısımlarından oluşacak şekilde hazırlanmış olan tabloya yazılmak suretiyle bir liste oluşturulur.

(2) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kâğıdı Giriş Sınavı Komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

(3) Giriş sınavının sadece yazılı yapılması halinde başarı sıralaması, yazılı sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olanların listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre atama yapılacak kadro sayısının en fazla üç katı kadar aday sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(3) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonucunun ilanı

MADDE 15 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, giriş sınavı başarı notunu yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde belirler. Bu şekilde belirlenen giriş sınavı başarı notunun eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya yazılı sınav puanlarının da eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Alınacak avukat kadro sayısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenir.

(2) Sadece yazılı veya sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil eder. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır.

(4) Sınav sonucu, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(5) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yılı geçmemek üzere bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Giriş Sınavı Komisyonunca en fazla on beş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlık tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama İşlemleri

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 19 – (1) Avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan başvuru dilekçeleri ile beraber kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kimlik Bilgileri Beyanı,

b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlıktan temin edilerek bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır. (3 adet fotoğraflı)),

c) Askerlik Durum Belgesi Beyanı (erkek adaylar için),

ç) Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (Bakanlıktan temin edilecek ve el yazısı ile doldurulup imzalanacak),

d) Mal Bildirimi Formu (Bakanlıktan temin edilecek ve önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),

e) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Bakanlıktan temin edilecek ve el yazısı ile doldurulup imzalanacak),

f) Dört adet vesikalık fotoğraf,

g) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Bu belgeleri elden teslim edecek adaylar için, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi),

ğ) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Bu belgeyi elden teslim edecek adaylar için, avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve bir adet fotokopisi).

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.

Atama

MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan, 19 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılan belgelere göre avukat kadrosuna atanmaya engel halleri bulunmayanlar Bakanlık tarafından başarı sıralaması esas alınarak tercih ettikleri avukat kadrolarına atanır.

(2) Giriş sınavında başarılı olup; süresinde gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan, başka unvanlı veya başka yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle görevden ayrılanlardan boşalan/atama yapılamayan kadrolara, yedek aday listesinden başarı sırasına göre bir yıl içerisinde atama yapılabilir.

(3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanların görevlerine başlama durumları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan Giriş Sınavı Komisyonuna ilişkin sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Bildirim

MADDE 22 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.