25 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30134

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat kurulu: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı kurulunu,

d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı bulunan bilim/sanat dalını,

e) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve kesintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,

f) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere ders, seminer, tez ve benzeri akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

g) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgeyi,

ğ) Enstitü: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitülerin kurulunu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitülerin yönetim kurulunu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora, sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

k) Rektör/Rektörlük: Erzincan Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

l) Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu,

m) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

r) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarını veya eşdeğerliği kabul edilen sınavları,

s) Yetenek sınavı: Anasanat dallarına kabul edilecek öğrenciler için düzenlenen sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Kontenjanların Tespiti ve İlanı

Lisansüstü programlar

MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim aşağıda açıklanan programları kapsar:

a) Yüksek lisans programı, lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir.

b) Doktora programı, lisans ve yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik programı, lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim çalışmalarını ve sanatsal çalışmaları kapsar.

ç) Bilimsel hazırlık programı, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans/yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans/yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü adayları için gerektiğinde eksikliklerini gidermek amacıyla uygulanan programdır.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Enstitülerde açılan/açılacak lisansüstü programlar anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır.

(2) Aşağıda yer alan programların açılma teklifleri, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

a) Anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar,

b) Diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapılarak ortak lisansüstü programlar,

c) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı açılması teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ile gerçekleşir.

(4) Yüksek lisans programları, ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir ancak doktora/sanatta yeterlik programlarında ikinci öğretim programları açılmaz.

(5) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanları, kendi anabilim/anasanat dallarıyla ilgili lisansüstü programların yürütülmesinden enstitüye karşı sorumludur.

(6) Danışman, öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tespit edilen tez önerisini veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği ve benzeri durumları anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirir.

(7) Lisansüstü programların yürütülmesinde enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen formlar kullanılır.

Kontenjanların tespiti, kabul koşullarının belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımı, yatay geçiş veya kurum içi yatay geçiş yoluyla öğrenci alımına ilişkin kontenjanlar ile başvuru ve kabul şartları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı, Senatonun onayı ile belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Bilimsel değerlendirmede mülakat sınavı yapılması halinde, mülakata çağrılacak adayların sayısı ile programlara başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve kayıt esnasında gerekli belgeler ve diğer hususlar enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Kayıt ve Öğrenci Kabulü Esasları

Başvuruda ortak hükümler

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.

(3) ALES ve/veya yabancı dil sınavı yerine ÖSYM, Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan ulusal ya da uluslararası bir sınav sonucu değerlendirilmeye alınabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans derecesine veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, başvurulan programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı aranmamakla birlikte istenildiği takdirde ALES’ten alınacak taban puanı ve türü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar mezunlarında ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı aranmaz.

(5) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip istenmeyeceği ve taban puanları anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans ve/veya tezli yüksek lisans derecesine veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunu ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar yüksek lisans derecesine sahip sayılırlar.

(3) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların başvurulan programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurulan programın puan türünde en az 85 ALES puanına ve 100 üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

(5) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle veya lisans derecesiyle sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adaylarda ALES sözel puanı aranır.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların;

a) Tıp fakültesi mezunlarının, başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği fakültesi mezunlarının başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel Puanı = Klinik Bilimler Puanı×0,3+Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 60 ALES sayısal puanına sahip olması,

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanların, yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve en az 60 ALES sayısal puanına sahip olması,

gerekir.

(7) Tıp fakültesi, eczacılık fakültesi veya diş hekimliği fakültesinin herhangi bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında geçerli bir ALES puanı yoksa ALES 60 olarak kabul edilir.

(8) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için anadilleri dışında ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(9) Yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için adayların ilgili tezli yüksek lisans programından mezun olmaları veya ilgili yabancı dilde, yabancı dil taban puanları anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yabancı diller üzerine yürütülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almış olmaları istenir.

Yatay geçiş ve programlar arası öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde;

a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak,

b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için en az 4,00 üzerinden 2,00 not ortalamasına, doktora/sanatta yeterlikte en az 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasına sahip olmak,

gerekir.

(4) Tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay geçiş yapılmaz.

(5) Yatay geçiş başvuruları anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(6) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

(7) Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci olması şartıyla aynı programın tezli yüksek lisans programının açık olması durumunda tezsiz programda alması gereken dersleri başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00 olan ve tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlayan öğrenci tezsiz programdan tezli programa geçiş başvurusunda bulunabilir. Yerleştirme adayın başvurusu üzerine kontenjan dâhilinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders alması istenebilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde geçiş yapan öğrencinin, doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılır.

(9) 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre atanan araştırma görevlilerinde bu maddede yer alan koşullar aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Öğrenci değişimi

MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrenciler normal öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün şartlarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrenci başvuruları en geç ilgili dönemin akademik takvimde belirlenen ders ekle çıkar haftası içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır.

(3) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıtlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(5) Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki ders alabilirler.

(6) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Programlara başvuru

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşıyan adaylar enstitü tarafından ilan edilen tarihler arasında lisansüstü programlara başvurabilirler.

(2) Başvurular enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak şahsen ya da elektronik ortamda yapılabilir.

(3) Adaylar başvuruda istenilen belgelerin aslı ile beraber istenilen sayıda örneğini veya mezun olunan üniversite ya da noter tarafından onaylı istenilen sayıda örneğini enstitüye sunmalıdır. E-devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların tespiti halinde başvuru işlemleri iptal edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi öğrenci kabulünde ALES puanının katkısı %50’den az olmamak kaydıyla, ek olarak lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınav sonucu da esas alınabilir.

(2) Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı yapılması durumunda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en az üç kişiden oluşan bir sınav jürisi kurulur. Başvuru şartlarını sağlayan adaylardan ilanda belirlenen sayıda aday yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavına alınır. Değerlendirilme sonucunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından programlara kayıt hakkı kazanan adaylar enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Değerlendirmeler sonunda adaylar aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve sıralama sonucuna göre asıl/yedek adaylar belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. ALES şartı aranmayan programlardaki puanların eşitliği halinde değerlendirme enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Lisansüstü öğrenci alımlarında transkriptlerinde100’lük notu olmayan öğrencilerin 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, YÖK tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(6) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt

MADDE 16 – (1) Başvuru sonuçları enstitülerin internet sayfasından ilan edilir.

(2) İlandan itibaren maddi hatalar için iki iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda kesinleşen listeler yeniden enstitü tarafından internet sayfasından ilan edilir.

(3) Kesin kayıtlar, enstitü tarafından ilan edilen kayıt tarihleri arasında, adayların enstitüye bizzat başvurması veya noter aracılığıyla tayin edilen vekil aracılığıyla, enstitü tarafından istenilen belgeleri teslim etmesi ile enstitü öğrenci işleri birimince yapılır.

(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmayan asıl adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerlerine başarı sırasına göre yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

(5) Adaylar kesin kayıtta istenilen belgelerin aslı ile beraber istenilen sayıda örneğini veya mezun olunan üniversite ya da noter tarafından onaylı istenilen sayıda örneğini enstitüye sunmalıdır.

(6) Eksik belgeyle veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.

(8) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresini ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek zorundadır.

(9) Kayıt yaptıran öğrencinin sevk tehir işlemi öğrencinin yazılı başvurusu üzerine yapılır. Yazılı başvuru yapmayan öğrencinin sevk tehir işlemi yapılmaz.

(10) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitü ile ilişiği kesilir. Bu öğrencinin, Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploması dâhil tüm belgeleri iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

(11) Tezsiz yüksek lisans programları hariç öğrenci aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarda normal sürelerde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri gereğince katkı payı veya ikinci öğretim ücreti öderler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti, enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti öderler.

(4) Ders veya tez/dönem projesi aşamasında ders kaydını, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.

(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(6) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(7) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(8) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim, eğitim-öğretim dönemi

MADDE 18 – (1) Enstitülerdeki eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi Senato kararı ile belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 19 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ve YÖK onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılır. Ancak danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile seminer ve tez çalışması enstitü kurulunun belirlediği ve Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yabancı bir dilde de yazılabilir.

Ders açma esasları

MADDE 20 – (1) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Öğretim üyelerinin yüksek lisans programında ders açabilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması, doktora programında ders açabilmesi için en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl boyunca yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(2) Açılacak dersler, kapsamları ve sorumlu öğretim üyeleri, anabilim/anasanat kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra açılacak derslerin ve sorumluların değiştirilmesine, anabilim/anasanat kurulu görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu karar verir.

Danışman atama esasları

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda danışman;

a) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından,

b) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi danışmanı, ilgili programda ders veren ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından,

c) Doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş Üniversite öğretim üyeleri arasından,

ç) Diş hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora/sanatta yeterlik programlarında tez danışmanı, en az bir yüksek lisans tezini başarı ile yönetmiş olan Üniversite öğretim üyeleri arasından,

atanabilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanı doktora/sanatta yeterlik dereceli bir öğretim görevlisi de atanabilir.

(3) İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de atanabilir.

Danışman atanması

MADDE 22 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır.

(2) Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir. Zorunlu hallerde ders danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür.

(3) Üniversiteden ayrılan veya emekli olan, üç ay veya daha fazla süreli kurum dışı görevlendirme, rapor ve benzeri durumlarda bulunan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıklarının devam/değişim durumuna, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Gerekli hallerde öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi veya doğrudan anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(6) Ortak yürütülen programlar için diğer yükseköğretim kurumundan da danışman atanabilir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(8) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35’inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe gösterilerek %50 artırılmasına anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü enstitü yönetim kurulunun onayı ile karar verilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Üzerinde 12'den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

Kredi sistemi

MADDE 23 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl ulusal kredisi, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saati ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) AKTS kredisi, Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder. Bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(4) Diploma için ulusal kredileri ve AKTS kredilerini tamamlamak gerekir.

(5) Diploma ekinde AKTS kredi sistemi geçerlidir.

(6) Zorunlu ve/veya seçmeli dersler dışındaki diğer tamamlayıcı ders ve çalışmalar kredisiz olup AKTS şeklinde kredilendirilir.

(7) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS’lik ders açılır.

Dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, seminer dersi

MADDE 24 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin zorunlu ders olarak açılan ve açıldığı dönemde almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin seçmeli ders olarak açılan ve açıldığı dönemde önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Lisansüstü programlarda her yarıyılda verilecek olan seçmeli ve toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri içeren müfredat programı, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur. Aynı enstitü içinde ve birbirine yakın programlarda bu ders, ortak zorunlu ders olarak açılabilir ve anabilim/anasanat dalı dersi olarak kabul edilir.

(4) Uzmanlık alan dersi, lisansüstü öğrencilerinin bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak amacıyla danışman tarafından açılan teorik derstir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar. Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alan dersi açamaz.

(5) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder.

(6) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin her yarıyıl uzmanlık alan dersini almaları zorunludur. Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenciler için bu ders takip eden dönemin başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(7) Seminer, tezsiz yüksek lisans programı dışındaki diğer programlarda zorunlu olup danışmanın yönlendirmesi ile öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir uygulama çalışmasıdır. Seminer sunumu dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayından sonra danışman/öğrenci tarafından sunum tarihinden en az beş iş günü önce ilan edilir ve formun bir örneği enstitüye gönderilir. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

(8) Seminer sunumunu başarı ile tamamlayan öğrenciler, çalışmalarını tez/seminer yazım kurallarına uygun biçimde enstitünün kabul ettiği format ve dijital ortamlarda hazırladığı elektronik bir kopyasını ve istenilen ilgili belgeleri sunumu izleyen beş iş günü içerisinde danışmanı aracılığı ile enstitüye gönderilmek üzere anabilim/ana sanat dalı başkanlığına teslim eder.

(9) Seminer dersi, tezli yüksek lisans programında seminer sunumuna hazırlık amacıyla güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az bir saat olarak danışman tarafından açılan uygulama dersidir. Tezli yüksek lisans öğrencileri bir seminer dersini en geç kayıtlı oldukları programın azami ders süresi bitimine kadar başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin seminer dersinden başarılı sayılabilmeleri için en geç ilgili ders dönemi sonuna kadar seminerini başarı ile sunmaları gerekir.

(10) Doktora programında, öğrencilerin tez çalışması ile ilgili bir semineri 47 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami süreler dâhilinde başarı ile sunmaları gerekir.

(11) Seminer sunumunun/dersinin başarılı olarak değerlendirilmesi için istenilen tüm belge ve dokümanların enstitüye ulaşması ve enstitü tarafından onaylanması gerekir.

(12) Zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer dersi/sunumuna ilişkin diğer esasları enstitü belirler.

Ders seçimi

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin kayıtlı olduğu program ve enstitünün diğer lisansüstü programlarının dönem derslerinden ders seçimi; danışmanın yönlendirmesi ve onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler için ise danışmanı atanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının yönlendirmesi ve onayıyla gerçekleşir.

(2) Öğrencilerin kayıtlı olduğu program düzeyinden farklı bir düzeydeki lisans ve lisansüstü programlarından ders seçimi, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla gerçekleşir.

(3) Diğer enstitüler ve yükseköğretim kurumlarından ders seçimi danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararlarıyla gerçekleşir.

(4) Öğrenci bilimsel araştırma teknikleri ve araştırma yayın etiği ile ilgili açılan zorunlu dersleri başarı ile tamamlamak zorundadır.

(5) Öğrenci, daha önce almış ve başarmış olduğu derslerin dışında ders döneminde açılan zorunlu derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, başarısız olunan zorunlu bir dersin izleyen yarıyıl içinde tekrarlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine içerik ve düzey yönünden eşdeğer başka bir ders alınabilir.

(7) Doktora programındaki öğrenciler, yüksek lisans programında almış ve başarmış oldukları aynı içerikteki dersi/dersleri kayıtlı oldukları programlarda yeniden almazlar.

(8) Öğrenciler başarısız olduğu seçmeli dersleri tekrar alırlar. Ancak danışmanın onayı ile başarısız oldukları seçmeli dersin yerine/yerlerine başka ders de alabilirler.

(9) Öğrenciler, danışmanın uygun görmesi halinde ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler.

(10) Öğrenciler bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

(11) Lisansüstü programlarda öğrenciler, kayıtlı olduğu lisansüstü programlarının toplam kredi miktarının %50’sinden fazla olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı dersleri dışından ders seçebilirler.

(12) Tezli yüksek lisans programında öğrenciler; lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden en fazla iki ders, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezli yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçebilirler. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alamazlar.

(13) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenciler lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden en fazla üç ders, tezli yüksek lisans derslerinden en fazla iki ders seçebilirler. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alamazlar.

(14) Doktora/sanatta yeterlik programında öğrenciler;

a) Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla yüksek lisans dersleri arasından yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla dört ders,

b) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans dersleri arasından yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla dört ders,

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla dört ders,

seçebilirler.

(15) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrencinin almış olduğu lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Kayıt yenileme ve ders ekleme bırakma

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elektronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Tez aşamasında ise danışmanı ve/veya tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılır.

(5) Ders kaydı yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptıramayan ve geçerli mazeretlerini belgelendiren öğrencilerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde ders kaydı enstitü yönetim kurulu kararı ile tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

(8) Öğrenciler, ders kayıtları ile ilgili değişiklik taleplerini akademik takvimde belirlenen ders ekle/çıkar süresi içerisinde danışmanına iletir, talep edilen değişiklikler danışmanın uygun görmesi halinde danışman tarafından yapılır. Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları geçerlidir.

Muafiyet ve intibak

MADDE 27 – (1) Enstitüye kayıt hakkı kazanan veya yatay geçiş yapan öğrenciler akademik takvimde belirlenen her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk on işgünü içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrenciler özel öğrenci statüsünde aldığı dersler de dâhil olmak üzere yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarılı oldukları lisansüstü derslerin isimlerini, içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar.

(2) Muafiyet istekleri, program amaçları yeterlikleri doğrultusunda dersin içeriği ve kredisini dikkate alarak daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına ilişkin anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Alınan karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman ve öğrenciye bildirilir. Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır.

(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri sonuçlanıncaya kadar devam eder.

(4) Muafiyet ve intibak işlemlerinde dersin/derslerin başarı notu, dersin not döküm belgesinde yer alan 100’lük puanı kullanılarak, yalnızca harf notu olanlar ise enstitünün not değerlendirme cetvelinde yer alan harf notuna karşılık gelen 100’lük Alt Limit (AL) değerleri kullanılarak hesaplanır. Not döküm belgesinde muaf olarak işlenmiş derslerin durumuna enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Yatay geçiş programı hariç muafiyet tanınacak dersler, lisansüstü programın toplam kredi miktarının %50’sinden fazla olamaz.

(6) Muafiyeti kabul edilen ders/dersler ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasına dâhil edilir. Bu derslerin AKTS kredi intibakları enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Derslere devam ve sınavlar

MADDE 28 – (1) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersin sınavlarına giremez ve dersten/uygulamadan başarısız sayılır.

(2) Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan veya başarısız olunan dersin yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır, başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla tekrar alınan teorik dersler için devam şartı aranmaz.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(4) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

(5) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak en az bir ara sınav/çalışma ve yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak bir yarıyıl sonu/bütünleme sınavı ile ölçülür.

(6) Sınavlar yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yarıyıl içinde yapılan projeler, araştırma-inceleme ödevleri, laboratuvar, atölye, seminer, uygulama, etkinlik ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav değerlendirilmesine katılabilir. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavında katkısı %50’den az olmamak şartıyla en az bir yazılı sınav yapılması zorunludur.

(7) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrencilere o dersten bir bütünleme sınavı hakkı verilir.

(8) Öğrencilerin not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aldıkları veya bütünlemesine girdikleri derslerdeki son notları geçerlidir.

(9) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı muafiyet sınavları dışındaki ara sınav veya bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenci için mazeretini belgelendirmesi şartıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin mazeret sınavı/sınavları tarihi enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(10) Sınavlar akademik takvimde veya enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarih aralığında yapılır. Sınav programları sınavlardan en az bir hafta önce anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Sınav tarihi, saati ve/veya yerleri zorunluluk hallerinde ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitünün onayı ile değiştirilebilir ve ilan edilir.

(11) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(12) Sınav düzenini bozan, sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca, bu eylemlerden birini gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında işlem yapılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Soruşturma neticesinde cezai işlemin gerekmediği hallerde öğrencinin notu enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirilmesi, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notları ve/veya öğretim üyesinin ders öğrenim çıktılarında belirlediği kriterlere göre yapılır ve her yarıyıl başında ders öğrenim çıktılarında ilan edilir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Dersin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(4) Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun yüksek lisansta en az 100 üzerinden 65, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 100 üzerinden 75 olması gerekir.

(5) Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.

(6) 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sisteme göre karşılıkları ve başarı değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Not Değerlendirme Cetveli

Yüksek Lisans

Doktora

100’lük Puan

Harf Notu

4’lük Puan

Değerlendirme

100’lük Puan

Harf Notu

4’lük Puan

Değerlendirme

90-100

AA

4,00

Başarılı

90-100

AA

4,00

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

75-79

BB

3.00

Başarılı

75-79

BB

3,00

Başarılı

70-74

CB

2,50

Başarılı

00-74

F

 

Başarısız

65-69

CC

2,00

Başarılı

 

 

 

 

00-64

F

 

Başarısız

 

 

 

 

 

(7) Altıncı fıkrada yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıda tanımlanan harf notları kullanılır:

 

G:

Geçti

DZ:

Devamsız

GR:

Girmedi

BL:

Başarılı

BS:

Başarısız

M:

Muaf, ortalamaya katılmaz

MF:

Muaf fakat ortalamaya katılır

K:

Kaldı

S:

Süreli çalışma

 

(8) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez çalışması ve dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(9) Lisansüstü veya bilimsel hazırlık programlarında, lisans düzeyinde seçilen derslerden alınan notlar, sınav değerlendirmeleri, devam, derslerden başarılı sayılma şartları ve diğer hususlarda bu Yönetmelik ve lisansüstü eğitime ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları, dersin öğretim elemanı tarafından sınavların bitiş tarihinden itibaren on iş günü içerisinde öğrenci otomasyon sistemine girilir.

(2) Yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtirazlar dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ders sorumlusu tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç beş iş günü içerisinde enstitüye bildirilir, bu hata enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir ve ilan edilir.

Akademik başarı notunun hesaplanması

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersin ağırlıklı puanı, AKTS kredisi ile dersin başarı notu katsayısının çarpımı ile hesaplanır. Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması, uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez ve dönem projesi hariç ilgili yarıyılda alınan ve/veya muaf tutulan tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yuvarlama işlemi yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması, ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu ve/veya muaf tutulduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasında, tekrar edilen/yerine alınan derslerden alınan en son not kullanılır.

(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.

Bilimsel hazırlık programı ve uygulama esasları

MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarda bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulanır.

(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

b) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda tüm derslerden başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 33 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzaktan öğretim

MADDE 34 – (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun gördüğü derslik, laboratuarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir.

(3) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mazeretler, Kayıt Dondurma ve Kayıt Silmeye İlişkin Esaslar

Mazeretler

MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların mazeretleri kabul edilmez.

(2) Mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporlar,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin, (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Tabii afetler veya yetkili makamlar tarafından belgelenmiş olması şartıyla diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

d) Resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi nedenlerle görevlendirilmesi,

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Yukarıda sayılan haller dışında enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

(3) Kayıt dondurma dışında, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan ve azami süreden sayılır.

Kayıt dondurma ve izin

MADDE 36 – (1) Kayıt dondurma işlemleri, öğrencinin başvurusu ve danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

(2) Kayıt dondurmak için 35 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.

(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(4) Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, yüksek lisans programları için en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programları için en fazla dört yarıyıl kayıt dondurulabilir. Ancak, yurt dışı görevlendirme, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi sağlık kurulu raporu sunmak şartıyla azami iki yarıyıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden kurul raporu alınması gerekir.

(6) Sağlık nedeniyle kayıt donduran ve süresinden önce lisansüstü öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin sağlık sorunlarının düzeldiğine dair son bir ay içerisinde alınmış kurul raporunu sunmaları halinde bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(8) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu enstitüye dilekçeyle başvuran öğrenciye, enstitü yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Kayıt silme

MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin;

a) Bu Yönetmelik ve lisansüstü eğitime ilişkin diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

c) Kayıt silme için ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak yazılı başvuruda bulunması,

durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası sebebiyle ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra varsa asılları geri verilir.

(4) Talep edilmesi halinde enstitü ile ilişiği kesilen öğrencinin eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesinin bir kopyası öğrenciye verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Program, dersler, seminer dersi, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden ve/veya uygulamalardan oluşur.

Ders yükü ve öğrenim süresi

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıldır.

(3) Tezli yüksek lisans programı için öğretim planında yer alan kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, kredili derslerini ve seminer dersini/çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ders döneminin uzaması halinde ise en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar enstitüye önerir ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Ders dönemlerini başarı ile tamamlayan ve tez önerisini vererek tez dönemine geçen öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, öğrenci ve/veya danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulması ve toplanması

MADDE 41 – (1) Öğrenci elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışman ve öğrenci tarafından Üniversitenin kabul ettiği intihal programı kullanılarak alınır. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, benzerlik ön inceleme raporunu ve tezin enstitü tarafından kabul edilen dijital kopyasını enstitüye iletir.

(3) Yüksek lisans tez savunma jürisi, öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanı ile birlikte ürettiği en az bir adet ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bilimsel bir makale, ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş bir adet bildirisini belgelendirmesi şartıyla tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Öğrenci, jüri bilgisinin danışman/öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde tezin birer nüshasını, ilgili formları ve enstitü tarafından hazırlanan teze ilişkin intihal raporunu alarak yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şahsen teslim eder, Üniversite dışındaki üyelere posta/kargo yoluyla gönderebilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüşleri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.

Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programın amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Program, dersler ve dönem projesinden oluşur.

Ders yükü ve öğrenim süresi

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.

(3) Azami eğitim süresi sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 45 – (1) Dönem projesi konusu, öğrenci ile birlikte danışman tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

(2) Dönem projesi üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve dönem projesini en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar tez yazım kurallarına ve belirlenen diğer esaslara uygun şekilde hazırlamak zorundadır.

(3) Öğrenci dönem projesini, danışman tarafından önerilen ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca onaylanan biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde belirlenen yer ve tarihte savunur. Savunma öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır. Dönem projesi salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, azami süreyi aşmamak kaydıyla öğrenci, jüri tarafından tekrar savunmaya alınabilir.

(4) Dönem projesi savunma sınavı tutanakları, sınavı izleyen üç gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Program, dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini taşıması gerekir.

Ders yükü ve öğrenim süresi

MADDE 47 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk beş kredilik 15 ders, seminer dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda yeterlik sınavına alınır. Bu sınav her yarıyılda bir defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur.

(4) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla doktora yeterlik sınav jürileri kurar. Komite, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürisini anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye önerir. Jüri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jüri tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders veya dersleri birbirini izleyen en fazla iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin tez önerisini değerlendirmek ve tez çalışmalarına rehberlik etmek için, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve danışmanıyla beraber belirlediği tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayıyla birlikte sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez konusu önerisi savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez konusu önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme durumunda bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla karar verilir. Verilen karar/kararlar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde tutanakla enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez dönemi/süresi, enstitü yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren başlar.

(3) Tez dönemine geçen öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tez konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, öğrenci ve/veya danışmanın talebi, tez izleme komitesinin uygun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(5) Tez konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez konusu önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen aylarda yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunu başarı ile sunması gerekir.

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulması ve toplanması

MADDE 51 – (1) Öğrenci elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışman ve öğrenci tarafından Üniversitenin kabul ettiği intihal programı kullanılarak alınır. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, benzerlik ön inceleme raporunu ve tezin enstitü tarafından kabul edilen dijital kopyasını enstitüye iletir.

(3) Doktora tez jürisi, öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanı ile birlikte ürettiği ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bilimsel bir makale veya çalışmasını belgelemesi şartıyla tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci, jüri bilgisinin danışman/öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde tezin birer nüshasını, ilgili formları ve enstitü tarafından hazırlanan teze ilişkin intihal raporunu alarak yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şahsen teslim eder, Üniversite dışındaki üyelere posta/kargo yoluyla gönderebilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüşleri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.

Tez savunma sınavı ve çalışmanın sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret kararı veren jüri üyelerinin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Program; dersler, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve diğer tamamlayıcı faaliyetlerden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı ile ilgili diğer hususlarda, bu Yönetmeliğin doktora programına ilişkin hükümleri uygulanır.

Ders yükü ve öğrenim süresi

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk beş kredilik 15 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez/sanatta yeterlik çalışması konusunun belirlenmesi

MADDE 55 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, kredili derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez/sanatta yeterlik çalışma önerisini/konusunu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ders döneminin uzaması halinde en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar enstitüye önerir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Ders dönemlerini başarı ile tamamlayan ve tez önerisini vererek tez dönemine geçen her öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, öğrenci ve/veya danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulması ve toplanması

MADDE 56 – (1) Öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez çalışmalarında, düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışman ve öğrenci tarafından Üniversitenin kabul ettiği intihal programı kullanılarak alınır. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, benzerlik ön inceleme raporunu ve tezin enstitü tarafından kabul edilen dijital kopyasını enstitüye iletir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci, jüri bilgisinin danışman/öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde tezin birer nüshasını, ilgili formları ve gerekli hallerde enstitü tarafından hazırlanan teze ilişkin intihal raporunu alarak yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şahsen teslim eder, Üniversite dışındaki üyelere posta/kargo yoluyla gönderebilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüşleri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.

Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlandırılması

MADDE 57 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diplomaya ilişkin ortak hükümler

MADDE 58 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında, tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü ve şekilsel yönden incelenmesi için tezin enstitü tarafından istenilen basılı/dijital kopyasını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Mezuniyete hak kazanmış öğrencinin diploma veya geçici mezuniyet belgesi alabilmesi için aşağıda belirlenen belgeleri tez savunma sınavı/proje sunumu tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye eksiksiz teslim etmesi gerekir:

a) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, tezin ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalı en az üç kopyası,

b) Tezsiz yüksek lisans programında, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış dönem projesinin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı bir kopyası,

c) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanakları,

ç) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının enstitü tarafından belirlenen formatta elektronik bir kopyası,

d) YÖK tarafından istenen diğer belgeler.

(3) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini başarıyla tamamlamış ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci, kayıtlı olduğu programın diplomasını almaya hak kazanır.

(5) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü, anabilim/anasanat ve/veya bilim/sanat dalı programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(7) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisansüstü diploması verilir.

(8) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(10) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını/geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) İlgili tezsiz yüksek lisans programının açık olması ve programın ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olan öğrencilerin talepte bulunmaları halinde aşağıda belirtilenlere enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir:

a) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilenler,

b) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve savunma sınavında tezi reddedilenler,

c) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması reddedilenler.

(12) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(13) Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

Tebligat ve duyuru

MADDE 59 – (1) Her türlü tebligat, öğrenciye elden veya enstitüye bildirilen adresine yapılır.

(2) Yanlış, eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde mevcut adresine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, enstitünün ilan panolarında veya Enstitünün/Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması

MADDE 60 – (1) Lisansüstü programlarda doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme/savunma sınavı danışman dâhil salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartıyla diğer jüri üyesinin/üyelerinin yurtdışında bulunması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 61 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve enstitü yönetim kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Disiplin işleri

MADDE 62 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 16 ncı maddenin onbirinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetinde, bu Yönetmelikte belirtilen AKTS şartları aranmaz.

(4) Bu Yönetmelikte öğrenciler için belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(5) Fen Bilimleri Enstitüsündeki öğrenciler hariç 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce tez savunma sınavına giren doktora ve tezli yüksek lisans programı öğrencileri 41 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilimsel faaliyet şartlarından muaftır.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.