24 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30133

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL DİLLER BÖLÜMÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları: Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

b) Kur belirleme sınavı (KBS): Hazırlık öğretimi alacak öğrencilerin yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan sınavı,

c) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

d) Program ve materyal geliştirme komisyonu: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki yabancı dillere ait eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla; Yüksekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından o eğitim-öğretim yılındaki ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

g) Sınav ve değerlendirme komisyonu: Program ve materyal geliştirme komisyonu ile işbirliği içerisinde kısa süreli sınav, kur belirleme sınavı, kur sonu sınavı, yeterlik sınavlarının içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan, Yüksekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından o eğitim-öğretim yılındaki ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h) Yüksekokul Akademik Genel Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulunda fiilen eğitim-öğretim yapmakta olan kadrolu tüm öğretim elemanlarından oluşan ve başkanlığını Müdürün yaptığı kurulu,

ı) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) Yüksekokul Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri temsilcilerinden oluşan kurulu,

j) Yükseköğretim programları: Selçuk Üniversitesi yükseköğretim programlarını,

k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

l) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Eğitim-öğretimin yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere öğretim yapan ve yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi temel becerilerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Eğitim-öğretim akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.

(3) Hazırlık sınıfı programlarında dersler haftada yirmi saatten az olmamak üzere program ve materyal geliştirme komisyonu ve sınav ve değerlendirme komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

(4) Hazırlık sınıfı programlarında öğrenciler kur belirleme sınavı sonuçlarına göre Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi (CEF)’ne uyumlu farklı kur sınıflarına yerleştirilirler. Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları ve sınavlar uygulanabilir.

(5) Bir kuru başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, aynı kuru tekrar eder. Tekrar edilen kurda öğrencinin ikinci kez başarılı olamaması durumunda öğrenciler bir üst kura geçirilir.

(6) Güz ve bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavları sonucunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programına devam edebilirler.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık öğretiminden muaf tutulur:

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdığı öğretim yılı başında uygulanan yeterlik sınavından yeterli puanı alan öğrenciler,

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından tanınan sınavlardan isteğe bağlı hazırlık eğitimi için en az 60, zorunlu hazırlık eğitiminde en az 66’ya eşdeğer puanı alan öğrenciler,

(2) Muafiyet için gerekli belgelerin, sınav hazırlama ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması için bir dilekçe ile en geç muafiyet sınavından beş iş günü önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık öğretimi alıp başarılı olmuş, başarı belgesini Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz etmiş öğrencilerden okuduğu yükseköğretim kurumundaki geçme notu en az YDYO hazırlık geçme notuna eşdeğer olanlar hazırlık öğretiminden muaf tutulur.

Sınavlar

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı programında, her eğitim öğretim yılı başında, güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan yeterlik sınavları, kur belirleme sınavı, kısa süreli sınavlar ve kur sonu sınavları yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli sınav ve değerlendirme komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 8 - (1) Yeterlik sınavı, aşağıdaki esaslara göre her eğitim-öğretim yılı başında ve her güz ve bahar yarıyılları sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır:

a) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı: Üniversitenin yükseköğretim kurumlarında zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğretim programına kesin kaydını yaptırmış öğrenciler ile devam koşulunu yerine getirme şartı aranmaksızın hazırlık öğretimi alıp başarısız olmuş öğrenciler, yeni ders yılı başında biri baraj sınavı olmak üzere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi alanlarını içeren dört aşamalı yeterlik sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık eğitimi gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 66 (CB) puan alanlar başarılı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim-öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır.

b) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı: Bu sınava eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptırmış ve hazırlık programına devam eden öğrencilerden yalnızca Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen koşulları yerine getiren öğrenciler ile daha önceki yarıyılda/yarıyıllarda yabancı dil hazırlık programında başarılı olmak için gerekli koşulları yerine getirememiş olan öğrenciler girebilir. Bu sınavdan başarılı olma durumu eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı ile aynıdır. Söz konusu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler bahar yarıyılında kabul edilmiş oldukları lisans programına devam edebilirler. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler bahar yarıyılında hazırlık öğretimlerine devam ederler.

c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı: Bu sınava girebilme ve sınavdan başarılı olma durumu güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavıyla aynıdır.

Kur belirleme sınavı

MADDE 9 – (1) Öğretim yılı başında yeterlik sınavına girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler.

Kur sonu sınavı

MADDE 10 - (1) Kur sonu sınavına devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir.

(2) Belli bir kurdan başlayıp öğrenim gören öğrenciler, bir sonraki kura geçmek için her kur sonunda yapılacak olan kur sonu sınavına girer. Sınava girmeyen ya da sınava girip kuru bitirmesi için istenen puanı alamayan öğrenciler başarılı olamadıkları düzeyi bir kereye mahsus olmak üzere tekrar ederler.

Kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme

MADDE 11 – (1) Hazırlık öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre genel başarı notuna yansıtılır.

Kur geçme notunun hesaplanması

MADDE 12 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.

(2) Kur geçme notu; kısa süreli sınavlar, sınıf içi değerlendirme ile performans ödevlerinin not ortalamasının ve kur sonu sınav notunun Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği oranlarda toplanmasıyla bulunur.

(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık öğretimi gören öğrenciler için kur geçme notu 100 tam puan üzerinden en az 66 (CB)’dır. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan programlarda ise geçme notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır. Bu şartları sağlayan öğrenciler ile bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler yılsonunda başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

(4) 66 (CB) ve 60 (CC) geçme notuna göre puan ve harf notları aşağıda gösterilmiştir:

a) Zorunlu hazırlık öğretimi için: 

Puanlar           Notlar         Açıklama

100-88            AA             (BAŞARILI)

87-80              BA              (BAŞARILI)

79-73              BB              (BAŞARILI)

72-66              CB              (BAŞARILI)

65-0                FF               (BAŞARISIZ)

                       F                 (BAŞARISIZ/DEVAMSIZ)

b) İsteğe bağlı hazırlık öğretimi için:

Puanlar           Notlar         Açıklama

100-88            AA            (BAŞARILI)

87-80              BA              (BAŞARILI)

79-73              BB              (BAŞARILI)

72-66              CB              (BAŞARILI)

65-60              CC              (BAŞARILI)

59-0                FF               (BAŞARISIZ)

                       F                 (BAŞARISIZ/DEVAMSIZ)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilir.

(2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli düzeltme yapılır, sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde bildirilir.

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle sınava girememe

MADDE 14 – (1) 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle kur sonu sınavına giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı ve tam teşekküllü diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, kısa süreli sınavlar ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf olmak isteyen, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan veya 6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip güz yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, bahar yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına devam edebilirler.

Zorunlu hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık

MADDE 16 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda devamını alıp başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları bölümde eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavlarına alınırlar. Sınavların sonunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan öğrenciler her kurda verilecek olan derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.

(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci kur sonu sınavına giremez, ancak YDYO tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan  yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Devamsızlıktan başarısız olup yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler programlarına devam edebilir, başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. Ders sorumlularının öğrenciye izin vermeye yetkisi yoktur.

İsteğe bağlı hazırlık öğretimi, yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 18 – (1) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ve öğretim dili tamamen Türkçe olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına devam eden öğrenciler, Senatoca belirlenen akademik takvimde yer alan mazeretli geç kayıtların son başvuru tarihinden sonra o yıl için hazırlık eğitiminden vazgeçemezler.

İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık

MADDE 19 – (1) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine bölüm ve programlarında devam ederler.

(3) Hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemezler. Mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan öğrenciler her kurda verilecek derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.

(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler kur sonu sınavlarına giremez, ancak bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 3/8/2015 tarihli ve 29434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.