23 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30132

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği,”

“c) Doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Doktora diploması üzerinde EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2016

29825