23 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30132

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/2/2017 tarihli ve 29967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından yüzlük sisteme göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlarda, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında Senato tarafından belirlenen hükümler uygulanır. Başarı notu; final sınavı ile birlikte, ödevler, sözlü veya yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmelerinin %40’ı ve yarıyıl sonu değerlendirmesinin %60’ının toplamı esas alınarak hesaplanır. Ancak ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte en az 80 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan, doktora programlarında en az 70 puan olması gerekir. Ayrıca, değerlendirmede aşağıdaki harf notları kullanılır:

a) Not Derece;

1) (G) Geçer,

2) (M) Muaf,

3) (BS) Başarılı (kredisiz dersler),

4) (BZ) Başarısız (kredisiz dersler),

5) (F1) Başarısız-Devamsız,

6) (F2) Başarısız-Sınava Girmedi,

7) (F3) Başarısız-Bütünleme,

8) (F4) Başarısız-Tekrar.

b) Bu fıkradaki harf notlarından; BS notu kredisiz derslerden geçtiğini, BZ kredisiz derslerden kaldığını, M notu yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerden muaf olduğunu ifade eder.

c) Geçmez notlar şunlardır:

1) (E): Mazeretli, geçmez.

2) (F1): Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) (F2): Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi.

4) (F3): Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünleme sınavına girebilir.

5) (F4): Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

ç) Yarıyıl içinde devam şartını sağlamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, ders sorumlusu tarafından yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir ve ilgili öğrencilere F1 (devamsız) notu verilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan F2 (girmedi) notu verilir.

d) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her bir dersin kredisi ile o dersin başarı notunun çarpımları toplamı, kredi toplamına bölünerek virgülden sonra iki haneye kadar hesaplanır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları, not ortalamasına katılmaz. Genel not ortalaması, asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm kredili dersler dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nın kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Ancak danışman EABD/EASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD veya EASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri ilgili EABD/EASD’den, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur; ancak disiplinlerarası programlarda jüri, tez konusu ile ilgili disiplinler dikkate alınarak biri tez danışmanı en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

“(12) Ortak protokolle yürütülen yüksek lisans programlarında ortak olan üniversite, tez savunma sınavı jüri oluşumunda ilgili anabilim dalı şartını sağlar ancak başka bir yükseköğretim kurumu şartını sağlamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Doktora programında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EABD kurulunun önerisi ve EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılından önce Üniversiteye kayıtlı olan lisansüstü öğrencileri için, bu yarıyıldan önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba katılmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/2/2017

29967