23 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30132

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim dalı başkanını,

d) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

f) Bütünleşik doktora: Yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve kesintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,

g) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

ğ) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) Enstitü: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren ilgili enstitüyü,

i) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama veya laboratuvar karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan kişiyi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

ö) Rektör/Rektörlük: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü/ Rektörlüğünü,

p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü sunum ve yazılı metin çalışmasını,

r) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Lisansüstü eğitimin amacına yönelik hazırlanan bilimsel bir çalışmanın enstitü tarafından belirlenmiş yazım kurallarına göre oluşturulmuş dokümanını,

ş) Tez izleme komitesi: Doktora yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek ve tez çalışmalarına rehberlik etmekle görevli komiteyi,

t) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yabancı dillerde programlar açılabilir ve Türkçe programların bir kısmı yabancı dilde yürütülebilir. Tezin dili program dilidir.

(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken hususlar, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Programların açılması

MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü programının açılması veya değişiklik önerileri, anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(2) Bir öğretim üyesi aynı alandaki anabilim dalının yüksek lisans ve doktora programları ile en fazla bir disiplinler arası programın açılmasında görev alabilir. Öğretim üyeleri farklı lisansüstü programlarda ders verebilir ve danışmanlık yapabilir.

(3) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde anabilim dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla lisansüstü programlar açılabilir.

(5) YÖK’ün kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

(6) Program açma teklifleri; YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, yeni açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri, zorunlu veya seçmeli statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim üyelerinin özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

(7) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi enstitü müdürü tarafından, birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların açılması teklifi ise ilgili enstitü müdürleri tarafından birlikte yapılır.

(8) Açılan programlar enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak Rektörlüğün önerisi ve YÖK’ün kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından farklı isimde lisansüstü programlar açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Yeni ders açılması ve ders görevlendirmeleri

MADDE 7 – (1) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminer programda yer alır. Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ve dersleri verecek öğretim üyeleri her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde açılır. Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(5) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin ödenme şekli ve miktarı ikili anlaşmalarla belirlenir.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programların kontenjan ve başvuru koşulları anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları anabilim dalındaki görevli öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programları, kontenjanları, gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler Rektörlük tarafından ilan edilir. Bu ilan her akademik yarıyıl başında verilebilir.

(4) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat jürisi oluşturma esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme ölçütleri Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık; yüksek lisans, doktora programlarında genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları ile ikinci öğretim yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ikinci öğretim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders kaydını yaptırmayan, ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.

Kayıtlar ve dersler

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Danışmanlık ve uzmanlık alan dersinin uygulama ölçütleri Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam durumu, sınavlardan ve derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin yarıyıl içinde yaptıkları çalışmalar ve ara sınavlarının yarıyıl sonu sınavı ile birlikte değerlendirilme şekli her yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 16 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıt sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda ve/veya bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde başarılı olamayan öğrencinin enstitü yönetim kurulunun kararıyla kaydı silinir ve öğrenim giderleri iade edilmez. Öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencileri disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

b) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler diğer yükseköğretim kurumlarından verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Her öğrenci, danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.

ç) Tezli yüksek lisans programında üçüncü yarıyıl başından itibaren tez çalışmasına başlanır ve her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırılması zorunludur.

d) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde programın öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversitede görev yapan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato kararları çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora derecesine sahip Üniversite kadrosu dışından kişilerden de olabilir.

(3) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın enstitü anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tarafından, danışman atanması sonrasında ise danışman tarafından yürütülür.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı olması durumunda jüri, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar.

(3) Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, tezin yazım kurallarına uygunluğu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezin istenilen sayıdaki nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sözlü olarak yapılır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını imzalaması ve olumsuz ibaresini koyması gerekir.

(10) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir.

(12) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağı Senato tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Süre ve danışman atanması

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) En az 30 kredilik derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurmaları halinde Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 27 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemlere ilişkin verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört adet ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 28 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları

gerekir.

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre Senato kararıyla yükseltilebilir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ile çarpımı; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpımından elde edilen puanların toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 29 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlanmak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlanma süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl olup azami tamamlanma süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlanmasının azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ve doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversitede görev yapan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci, yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın diğer jüri üyeleri gibi oy hakkı vardır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı başarı ölçütlerini Senato belirler. Yeterlik sınavının sözlü olarak yapılan bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartlarını Senato belirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonra komite yılda iki kez öğrencinin tez çalışması gelişimini incelemek üzere toplanır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini enstitüye ve tez izleme komitesine sunar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihlerinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın diğer jüri üyeleri gibi oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Doktora programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde tezin savunmasından önce; düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder.

(4) Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, tezin yazım kurallarına uygunluğu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezin istenilen sayıdaki nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sözlü olarak yapılır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyelerince imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üyenin/üyelerin kabul onay sayfasını imzalaması ve olumsuz ibaresini koyması gerekir.

(8) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir.

(10) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(11) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenciye doktora diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak programlar

MADDE 36 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis edilerek yürütülecek lisansüstü ortak eğitim-öğretim programlarının işleyişine ilişkin iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu tür programlarda Üniversite dışından alınacak dersler için ders müfredatı, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Tebligat

MADDE 37 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri yazışma adresine veya e-posta adresine yapılır. Yanlış veya eksik yazışma adresi bildiren ve/veya adres/e-posta adresi değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrenciler de bu Yönetmeliğe tabidir. İntibak ile ilgili işlemlerde Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.