23 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30132

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK VE

MATEMATİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)                Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (FETEMM): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili kamu kurumları ve diğer üniversitelerle işbirliği yapmak,

b) İlkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için araştırma ve proje çalışmaları gerçekleştirerek fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi için yeni eğitim programları geliştirmek, geliştirilen programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak,

c) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası program ve etkinlikler hazırlamak; dersler vermek, seminer, çalıştay, panel ve konferanslar düzenlemek,

ç) Bilim merkezleri ile işbirliği içinde olmak, bilim merkezlerine danışmanlık yapmak ve bilim merkezlerinin fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi programlarını hazırlamak,

d) Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi becerilerini arttırmak,

e) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi alanlarında dünyada yapılan çalışmaları takip etmek, araştırmak ve değerlendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirmek,

b) Fen teknoloji mühendislik ve matematik alanlarında disiplinler arası nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve raporlamak,

c) Ulusal ve uluslararası fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimini izlemek ve değerlendirmek,

ç) Fen teknoloji mühendislik ve matematik alanında eğitim programları ve stratejileri geliştirmek. Geliştirilen programların ulusal programla bütünleştirilmesini sağlamak,

d) İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyelerinde fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili çalıştay, seminer, panel, konferans ve kongreler düzenlemek,

e) Öğretmen adaylarına ve öğretmenlere fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili çeşitli programlar düzenlemek ve sertifikalandırmak,

f) Bilim merkezleri ile işbirliği içinde olmak, bilim merkezlerine danışmanlık yapmak ve bilim merkezlerinin fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi programlarını hazırlamak,

g) Fen teknoloji mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalığı arttırmak için süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.