23 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30132

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BALKAN SAĞLIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Balkan coğrafyasını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölge ülkelerinin mevcut sağlık altyapı sisteminin tespitini yapmak.

b) Bölge ülkelerinin sağlık sistemine ait ihtiyaçlarını belirlemek.

c) Sağlık sisteminin ihtiyaçları ve eksiklikleri üzerine çalıştay, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim ve işbirliğine yönelik faaliyetlerin uygulanması için yetkin hekimler tarafından eğitimler düzenlemek.

d) Sağlık ve/veya sosyal alanda her türlü araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Sağlık ve/veya sosyal alanda hizmet veren Bölge ülkelerinin kurumlarındaki öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve sahasında uzman kişilerin, değişim programlarıyla yetiştirilmesini sağlamak.

f) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle iş birliği yapmak.

g) Bölge ülkelerinin ihtiyaçlarına göre eğitim kurumları açmak.

ğ) Bölge ülkelerinde sağlık işletmeciliği konusunda rehberlik ve öncülük yapmak.

h) Bölge ülkeleri arasında farmakoloji alanında etkin iş birliği yapmak.

ı) Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Bölge ülkelerine gerekli altyapı desteği vermek.

i) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmî kuruluşları bilgilendirmek.

j) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ülkemiz kamuoyunu bilgilendirmek.

k) Sağlık ve/veya sosyal alanda yapılan uygulamaların, saha çalışmalarının, anketlerin ve istatiksel faaliyetlerin raporlanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili merci ve kurumlarının dikkatlerine ve bilgilerine arz etmek.

l) Sağlık ve/veya sosyal alanda uluslararası faaliyet gösteren kuruluşları ve üniversiteleri Bölgenin sağlık ve sosyal sorunları hakkında bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Sağlık ile ilgili sistemleri araştırarak Bölge ülkelerinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Bölge ülkelerine eğitim desteği vermek ve bu faaliyetler için birimler/merkezler kurmak.

b) Bölgedeki kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile mevcut sağlık ve sosyal sorunların çözümüne yönelik koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak, bu doğrultuda yayınevi kurmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Sağlık ve/veya sosyal alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim gören Bölge ülkelerinin öğrencilerine, karşılıklı olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak.

f) Sağlık alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

g) Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta Bölge ülkelerindeki özel ve tüzel kişilerle ve Bölge ülkelerinin kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ğ) Sağlık ve/veya sosyal alanda; bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri yayınlar oluşturmak ve bu yayınları her türlü görsel ve işitsel araçlarla süreli veya süresiz olarak yayınlamak.

h) Tıp tarımı alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yönlendirmede bulunmak, bu konuyla ilgili proje, uygulama ve araştırmalara destek olmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, Müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimler ile çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini düzenlemek.

f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin çalışma programlarını uygulamak.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde salt çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

d) Sunulan projelerin, Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ilkelerini belirlemek ve önerileri karara bağlamak.

f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek ve ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli görmesi halinde olağan toplantı dışında da Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır ve Danışma Kurulunun gerçekleştireceği olağan ve olağan dışı toplantılarda, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunur.

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Birimler, Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu kuruluş/çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürür.

(5) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(6) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirme ile karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.