21 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30130

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak atar. Rektör, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/10/2006

26311

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/3/2011

27874