21 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30130

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki ilgili bölümü,

c) Dekan: Fakülte Dekanını,

ç) Dekanlık: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,

d) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

e) Kurul: Fakülte Kurulunu,

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 4 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak Kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil seviye tespit sınavına alınır.

(2) Seviye tespit sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar ile bu sınav sonrasında yabancı dil hazırlık programında öğrenim görecek öğrencilerin hazırlık öğrenimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Fakültede esas itibariyle örgün öğretim yapılır. Ancak bölümün teklifi, Kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, uzaktan öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programındaki bazı dersler sadece uzaktan veya hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.Eğitim-öğretim dönemleri

Eğitim dönemi

MADDE 7 – (1) Dönem, kayıt ve dönem sonu sınavları hariç on dört hafta (70 iş günü) olarak düzenlenir. Senato tarafından akademik takvimde öğretim faaliyetleri üç dönemi aşmamak üzere düzenlenebilir. Akademik takvimde öğretim faaliyeti iki dönem olarak belirlenmiş ise Yükseköğretim Kurumundan izin almak suretiyle yaz öğretimi sürdürülebilir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç (yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre dahil), kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl öğrenim süresi içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli akademik genel not ortalaması şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik olarak bölüm kurulunun önerisi, kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

(2) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde lisans için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir kredi 1 AKTS’dir ve 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelir. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim programları 240 kredilik dersleri kapsar.

(3) Eğitim-öğretim programları, dönem başına 30 kredi olacak şekilde uygulanır. Bu sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(4) Eğitim-öğretim programlarında bulunan zorunlu stajla ilgili esaslar, eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak Senato tarafından düzenlenir.

Yan dal ve çift anadal programı, yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Fakülteye, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, yan dal ve çift anadal uygulamaları ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Fakülteye yapılacak dikey geçiş işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Fakültede yürütülen lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Öğrenci katkı payı

MADDE 13 – (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre alınır. Öğrenci katkı payları akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıtlar

MADDE 14 – (1) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Fakülteye kaydını yaptıran öğrenci, 21 inci maddeye göre ders alma işlemlerini yaparak öğrenimine başlar.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders programını yaparak kaydını yeniler. Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci de her yarıyıl başında katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yaptırır. Programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma ve bırakma günlerinde program yaptırabilir. Ancak, bu öğrenciler için geçen süre derse devamsızlık olarak sayılır.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci izleyen yarıyılın başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

İntibaklar

MADDE 16 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Fakülte programlarından birine yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, o yarıyılın kayıt işlemi sırasında Dekanlığa verir. Belgenin kabulü ve öğrencinin intibakının yapılması; Senato tarafından belirlenen esaslara göre derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kimlik kartı

MADDE 17 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye bir kimlik kartı verilir. Bu kart ertesi eğitim-öğretim yılı başında yenilenir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Özel öğrenciler

MADDE 18 – (1) Fakültedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok üç derse kayıt olabilir. Bu öğrenciler yazıldıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Fakültenin o yarıyıl için belirlenen katkı payını öder.

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilenler özel öğrenci olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Danışmanlığı, Dersler, Değişim Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 19 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman, öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanının onayı ile yapılır.

Dersler

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, kayıtlı oldukları bölüm tarafından belirlenir. Derslere ilişkin hususlar şunlardır:

a) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler, mesleki seçmeli dersler ve serbest seçmeli dersler (alan dışı seçmeli dersler) olmak üzere iki türlüdür. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

1) Mesleki seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan da alınabilir.

2) Serbest seçmeli dersler (Alan dışı seçmeli dersler), öğrencinin kendi programı dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak için danışmanın onayı ile alması gereken derslerdir.

c)                Önkoşullu dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

Ders alma ve bırakma

MADDE 21 – (1) Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürede ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden 23 üncü maddeye göre Yönetim Kurulunca bulunduğu yarıyıl itibarıyla kabul edilmiş ders muafiyeti bulunanlar muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.

(3) Bir yarıyılda, danışman onayı ile 30 kredilik ders alınır. Ancak zorunlu hallerde yönetim kurulu kararıyla 30 kredinin altında ders alınabilir.

(4) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersleri almak zorundadır. Başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersleri bulunan öğrenciler almak zorunda olduğu dersler ve bulunduğu yarıyıla ait derslerden 30 kredilik derse ek olarak iki ders daha alabilirler. Genel not ortalaması 1,80’den az olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamazlar. Genel not ortalaması en az 2,50 olan başarılı öğrencilere 30 kredilik derse ek olarak üst yarıyıldan en çok iki ders verilebilir. Dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilere not ortalamalarına bakılmaksızın bulunduğu yarıyıldan ve üst yarıyıldan en çok 30 kredilik ders ve ek iki ders verilebilir. Birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrencilere, yönetim kurulu kararıyla her yarıyıl için 30 kredilik derse ek olarak her bir yarıyılda en çok iki ders daha verilebilir. Yan dal ve çift anadal programı öğrencilerinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri bu toplama dâhil değildir. Öğrenciler, önşartlı olarak gösterilen stajlarını, stajla ilgili esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanırlar.

(5) Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders alma ve bırakma günlerinde yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Yeni alınan dersler için geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

(6) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

(7) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez, girse de notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 22 – (1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulamalarına devam etmesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsızlıktan sayılmaz. Kuramsal derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle genel sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan bildirim üzerine bölüm başkanlığınca, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

 (2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydıyla, ders sorumlusunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile devam koşulu aranmayabilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 23 – (1) Kurulun önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenen dersler için muafiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının veya yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar yönetim kuruluna başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 29 uncu maddede belirtilen notlara dönüştürülerek not dökümünde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, Yönetim Kurulundan önceden izin almak koşuluyla Üniversite içi ve dışındaki diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın genel sınav dönemi sonuna kadar not dökümüne işletebilir. Alınan derslerin öğrencinin lisans programındaki derslere eşdeğer sayılmasına veya derslerin yerine sayılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders kodları ve adları eşdeğer veya yerine sayıldığı derslerin kodları ve adları ile birlikte; alınan diğer dersler ise, isteğe bağlı seçmeli ders statüsünde, alındığı yükseköğretim kurumunun ders kodları ve adları ile öğrenci not dökümüne işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, 29 uncu maddeye göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede getirilen notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır. Ancak diğer üniversitelerden alınan kredisiz bir dersin öğrencinin öğretim programında yer alan kredili bir derse eşdeğer sayılması durumunda eşdeğer sayılan bu ders için öğrenciye “YT” notu verilir.

Değişim programları

MADDE 25 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, seviye tespit sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav hakkı olmak üzere dokuz çeşittir. Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.  Dekanlıkça uygun görülen sınav tarihleri ve sınavın şekli ilgili bölümlerce sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara alınmaz.  Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(3) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

(4) Sınavlar, türlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır.

a)                Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, diploma çalışması, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler ile eğitim-öğretim programında yer alan ve yıl içinde başarılı olma koşulu öngörülen uygulamalı derslerden başarılı olan öğrenciler genel sınava girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.

ç) Seviye tespit sınavı: Akademik takvimde ilan edilen günde yapılır.

d) Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.

e) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2,00’nin altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.

f)                Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.  Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

g) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.

ğ) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.

(5) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda ders başarılarını ölçen tüm sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasında, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verilecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle Dekanlıkça ilan edilir. Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz Dekanlıkça ilgili bölüm başkanlığına iletilir. İlgili ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu bölüm başkanlığınca Dekanlığa bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içinde yapılan not değişikliği talepleri, en geç on beş gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Ders başarı notu

MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı notu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, kısa sureli sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte mutlak sisteme göre değerlendirilir. Bir dersteki başarı notu, o dersin dönem içi başarı notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 60’ı toplanarak elde edilir. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50 puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur.

Notlar

MADDE 29 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda verilmiştir.

Başarı Derecesi          Başarı Notu         Katsayı         Puanı

Pekiyi                        AA                      4,00              92  – 100

İyi-Pekiyi                   BA                      3,50              84  – 91

İyi                              BB                      3,00              76  – 83

Orta-İyi                      CB                      2,50              68  – 75

Orta                           CC                      2,00              60  – 67

Başarısız                    FF                       0,00              0 – 59

Geçer                         YT                      -                    -

Kalır                           YZ                      -                    -

Muaf                          MU                     -                    -

Mazeretli                    MZ                      -                    -

Devamsız                   DZ                      0,00              -

Sınava Girmedi          GR                      0,00              -

(2) Başarı notu tablosuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır.

c) Yarıyıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu öğrenciler, genel ve bütünleme sınavına alınmaz.

ç) Genel ve bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

d) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

e) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

f)                YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.

g) MU notu, muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ğ) MZ notu, Yönetim Kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava giremeyen öğrencilere verilir.

Akademik ortalama

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalaması hesaplanarak belirlenir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.

(2) Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(4) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yandal dersleri ile öğretim programında yer almasına rağmen YT, YZ ve MU notları alınan dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Çift anadal derslerinin akademik ortalama hesabında ne şekilde dikkate alınacağı Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamalarına katılır.

Ders tekrarı

MADDE 31 – (1) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci, o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Ancak tekrarlanan derslerin yarıyıl ders programlarında çakışması halinde, öğrenci bu derslerden birini Yönetim Kurulu kararıyla almayabilir.

(2) Başarısız olunan ders seçmeli ders ise öğrenci bu dersin yerine, gerekçeli olarak Yönetim Kurulu kararıyla, ders alma ve bırakma günleri sonuna kadar başka seçmeli dersleri alabilir. Öğrencinin başarısız olduğu bu seçmeli ders, yerine başka bir seçmeli ders almadıkça, üzerinden silinmez.

(3) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de, kredi sınırları içinde tekrarlayabilir. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup, akademik ortalamalara bu not dahil edilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 32 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden  o yıla ait akademik ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar ise Yüksek Onur Öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlıkça her eğitim öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık tarafından kendilerine verilir.

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Öğrencinin;

a) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine onsekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olması,

b) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumlarında Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet koşulları

MADDE 34 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır.

a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak,

b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum krediyi almak,

c) Genel akademik ortalaması en az 2,00 olmak.

Diplomalar

MADDE 35 – (1) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir.

(2) Fakülte eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan   öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Lisans diploması, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Lisans diploması hazırlanıncaya kadar öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Önlisans diploması

MADDE 36 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Önlisans diploması, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Önlisans diploması hazırlanıncaya kadar öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet derecesi

MADDE 37 – (1) Kayıtlı oldukları bölümlerin ilgili öğretim planına göre öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, devam ettikleri bölüm, dal ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme çalışması gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi, diploma eki verilir.

(2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik ortalaması 3,50-4,00 olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenciler için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik ortalaması 2,00-2,99 olan öğrenciler için mezuniyet derecesi belirtilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler

MADDE 38 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları zorunludur. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(3) Ayrıca hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere alınması, tutuklu bulunması ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat etmesi suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir yarıyılda mazeretli olunan toplam süre 22 nci maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 39 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. Bu 25 inci maddede öngörülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz.

(2) Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını ödemeye devam eder. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresi değişen öğrenci yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır. Adresi değiştiği halde bildirmeyen veya yanlış ve/veya eksik adres veren öğrencinin mevcut adresine yapılan tebligat öğrencinin kendisine yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitenin Sağlık Yüksekokuluna kayıtlı öğrenciler, 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.