21 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30130

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASININ

GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden arama, araştırma ve üretimi sırasında üretilen veri ve numunelerin arşivlenerek, kullanıma sunulması ve bu sayede ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, aynı bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi, araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası”nın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, veri ve karot, kırıntı ve el örneği bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanıma sunulması ve yurt dışına numune çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının görev, yetki ve faaliyetleri,

b) 3213 sayılı Maden Kanununa tabi madenlerin arama, araştırma ve üretimi sırasında, kamu ve özel sektör tarafından üretilen tüm jeolojik veri, doküman ve numunelerin toplanması, arşivlenmesi ve kullanıma sunulması,

c) Numunelerin yurt dışına çıkarılması,

ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Doküman: Haritaları, kuyu logu ve stratigrafik kesit ve benzerlerini,

b) El örneği: Yüzeyden veya yarmalardan alınan kayaç ve toprak numunelerini,

c) Jeolojik veriler: Harita, stratigrafik kesit, kuyu logu, analiz ve test sonuçlarını,

ç) Karot: Maden aranması ve işletilmesi sırasında, döner matkaplı sondajlarda, matkabın kestiği ve bir düzenekle (karotiyer) yüzeye ulaştırılan jeolojik formasyonların özelliklerini sergileyen, silindirik kayaç parçasını,

d) Kırıntı: Döner matkaplı sondajlarda, matkabın kestiği ve sondaj çamuruyla yüzeye ulaşan, jeolojik formasyonların özelliklerini sergileyen kum-çakıl boyutlarında kayaç parçacıklarını,

e) Kuyu logu: Sondajlar sırasında, kayaçların derinlikle değişen, ölçülmüş ve hesaplanmış fiziksel ve stratigrafik özelliklerini belirten grafiksel kayıtları,

f) MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,

ğ) Numune: Jeolojik formasyonlara ait karot, kırıntı ve el örneklerini,

h) TÜVEK: Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasını,

ı) Veri: Numuneler ile ilgili verilen her türlü analiz ve test sonuçlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri,

Çalışma Usul ve Esasları

Görevleri

MADDE 5 – (1) TÜVEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) TÜVEK’e intikal eden numunelerin kesin kabulünü yapmak, arşivlemek, ilgili verileri çalışma usul ve esaslarına göre kullanıma sunmak ve bunlarla ilgili gerekli sistemleri kurmak,

b) Madencilik faaliyetleri sırasında elde edilen jeolojik verileri sayısal ortamda arşivlemek, değerlendirmek ve erişime açık verileri web portalı üzerinden kullanıma sunmak,

c) Yurt dışına numune çıkarma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Ulusal ölçekte, MTA tarafından yapılan jeokimya harita projelerine ait numuneleri ve bunlarla ilgili veri ve dokümanları saklamak.

Jeolojik verilerin TÜVEK’e teslimi

MADDE 6 – (1) Türkiye genelinde, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma faaliyetlerinde elde edilen tüm jeolojik veri ve dökümanlar MİGEM’in koordinasyonunda TÜVEK’e iletilir. TÜVEK’e iletilen tüm bilgiler arşivlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen veriler;

a) Arama faaliyet döneminin sonunda en geç işletmeye geçiş aşamasında,

b) Maden ruhsatının terk talebi yapıldığında terk dilekçesi ile birlikte,

c) Ruhsatın herhangi bir nedenle sonlandırılması durumunda, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde,

ç) Hammadde üretim izin sahalarında yapılan işletme faaliyeti esnasında ve/veya işletme ruhsat sahalarında arama amaçlı örnekleme ve/veya sondaj yapılması halinde yıllık faaliyet raporu ile birlikte,

TÜVEK’e teslim edilir. Aksi takdirde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince MİGEM tarafından işlem yapılır.

(3) Arşivlenen bilgiler TÜVEK tarafından değerlendirilerek hangi verilerin kullanıma sunulacağına karar verilir.

Numunelerin TÜVEK’e teslimi ve saklanması

MADDE 7 – (1) Numunelerin TÜVEK’e teslimi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.

a) Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında alınan numuneler, TÜVEK tarafından yapılacak yazılı bildirime kadar ilgili kamu ve özel sektör tarafından uygun koşullarda muhafaza edilir.

b) Arşivlenen veriler değerlendirilerek en geç altı ay içerisinde hangi numunelerin TÜVEK’de saklanacağına TÜVEK tarafından karar verilir ve ilgili kamu ve özel sektöre yazılı olarak bildirilir.

c) Saklanmaya değer görülen temsili numuneler TÜVEK tarafından yapılan bildirim üzerine en geç iki ay içerisinde ilgili kamu ve özel sektör tarafından TÜVEK’e teslim edilir. Numunelerin zamanında teslim edilmemesi durumunda bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince MİGEM tarafından işlem yapılır.

ç) Numuneler, TÜVEK’e teslim edildikten sonra TÜVEK’in mülkiyetine geçer.

d) TÜVEK’e teslim edilecek numuneler ile ilgili nakliye giderleri, numuneleri gönderen kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarına aittir.

TÜVEK’ten numune, veri ve doküman verme

MADDE 8 – (1) TÜVEK’ten numune, veri ve doküman verilirken aşağıdaki esaslara uyulur.

a) TÜVEK’e arşivlenmek üzere teslim edilen numune, veri ve dokümanlar, işletme ruhsat süresinin beşinci yılı doluncaya kadar üçüncü şahısların incelemesine açılmaz.

b) Ruhsat hukukunun herhangi bir nedenle sonlanması durumunda bu veriler süre kısıtlaması olmaksızın doğrudan üçüncü şahısların incelemesine açılır.

c) TÜVEK’e yapılan numune alma talepleri değerlendirilerek uygun görülenleri karşılanır. Verilen numunelerden arta kalanlar ve bunların üzerinde yapılan analiz/test sonuçları, araştırmalara ait araştırma raporları, yayınlar ve tezler, yayınlanma tarihlerinden sonraki altı ay içinde TÜVEK’e teslim edilmek zorundadır.

ç) Numune, veri ve doküman verme işlemleri ücrete tabi olup, ücretler MTA tarafından belirlenir.

Yurt dışına numune çıkarma

MADDE 9 – (1) Yurt dışına analiz ve test amaçlı çıkarılacak olan numuneler TÜVEK’e beyan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör tarafından yürütülen maden arama, araştırma ve üretim faaliyetlerinde elde edilen jeolojik veriler ile saklanmaya değer görülen numunelerin TÜVEK’e teslim edilmediğinin tespit edilmesi halinde, iki ay içinde bu eksikliklerin tamamlanması istenir. Bu sürede eksikliğin giderilmemesi halinde, Maden Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki cezai hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması halinde eksiklik tamamlanıncaya kadar bu hüküm uygulanır.

Yönergeler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesi ile ilgili olarak yönerge çıkarmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.

Önceki verilerin TÜVEK’e teslimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, arama ve işletme ruhsatına bağlanmış sahalarda, Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş olan tüm jeolojik veri ve dokümanlar MİGEM tarafından TÜVEK’e bildirilir ve uygun bulunanlar arşivlenir. Bu kapsamda arşivlenen verilerin değerlendirilmesi sonucunda saklanmaya değer görülen numuneler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden talep edilir ve var ise TÜVEK’de arşivlenir.

İlk veri ve numunelerin saklanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yürütülen maden arama, araştırma ve üretim faaliyetlerinde elde edilen tüm jeolojik veri, doküman ve numunelerin bu Yönetmelik kapsamında saklanması ve 1/1/2018 tarihinden sonra TÜVEK’e teslim edilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.