20 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30129

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AİÇKSAM): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitede ilgili birimlerle işbirliği içinde kadının sağlık, hukuk, ekonomi, eğitim ve toplumsal alandaki sorunlarını belirlemek, konuşulur ve tartışılır hale getirmek, bilimsel veri elde edebilecek girişimlerde bulunarak veri merkezi olmak, sorunların çözümüne yönelik faaliyetler planlamak ve ilgili platformlarda yer alarak Üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine yönelik eylem planlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

b) Üniversitede kadın sorunları ile ilgili çalışmaları ve görevleri olan kadınları bir araya getirmek.

c) Üniversitede görev yapan kadınlar başta olmak üzere bölgede yaşayan kadınlarda konuya (kadın ve kadın sorunları) ilişkin farkındalık oluşturmak.

ç) Kadının sağlık, eğitim, hukuk ve toplumsal yaşama ilişkin sorunlarına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak.

d) Bölgede yaşayan kadınlarla ilgili faaliyetlere bilimsel katkıda bulunmak.

e) Kadın ile ilgili her alanda faaliyetlerini sürdüren dernek, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek ortak eylem planları oluşumuna katkıda bulunmak.

f) Kadın ve kadın sorunları ile ilgili projeler planlamak, ilgili projelerde görev almak.

g) Üniversitede ve bölgede kadın ve sorunlarını bilimsel platformlarda daha fazla konuşulur hale getirmek.

ğ) Merkez öncülüğünde panel, konferans, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

h) Toplumun vazgeçilmez parçası olan kadının hak ettiği yerde olmasına yönelik girişimlerde bulunmak.

ı) Üniversitede yürütülen lisans ve lisansüstü derslerin ilgili alanlarında kadına ilişkin konulara daha fazla yer verilmesini sağlamak.

i) Ülke genelinde aynı konuda faaliyet gösteren merkez ve birimlerle etkileşimde bulunmak.

j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Merkez Müdürünün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından ikisini kendisine yardımcı olmak üzere, üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle bir başkası görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erince yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkezin birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve dördü Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden dördünün yazılı talebi üzerine Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün önerilerini değerlendirmek.

c) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak.

ç) Bu Yönetmelikte belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler, program koordinatörleri ve program rehberleri

MADDE 12 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; bünyesinde birimler, program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Merkezin birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.