19 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30128

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HELAL VE SAĞLIKLI GIDA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HSG-AR): Necmettin Erbakan Üniversitesi Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları; helal ve sağlıklı gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, helal ve sağlıklı gıda sanayisi ve tarımı alanındaki problemleri tespit ederek çözümlemek üzere bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Helal ve sağlıklı yaşama yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) Endüstrinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek. Üniversitenin bölümlerinde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici eğitimler vermek. Örneğin helal ve sağlıklı gıda alanında sertifikalama, ölçme, değerlendirme, ürün ve hizmet standartları araştırmaları ve benzeri alanlarda ortak ve destekleyici program ve eğitimler vermek.

d) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek, bilimsel araştırma serileri ve süreli yayınlar çıkarmak.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve özel teşekkülle ortak proje ve protokollerle helal ve sağlıklı gıda ile ilgili üretimden bilgilendirmeye faaliyetler yapmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalama, laboratuvar tetkikleri yapma ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

g) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak ve disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

h) Yaşam boyu öğrenim kapsamında Rektörlük veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ya da kararlaştırılan diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 5 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 6 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcılarından birisi, Müdüre vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.