19 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30128

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMANOĞULLARI

KÜLTÜR VE MEDENİYETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezini (KAMAM),

b) Müdür: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Karamanoğulları tarihi, kültürü ve sanatı üzerine yapılacak çalışmaları yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili her türlü yayınlar yapmak bu konuda araştırma yapan bilim insanlarını ve öğrencileri desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Karamanoğulları tarihi, kültürü ve sanatı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, panel ve seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

b) Karamanoğulları sanatı kursları açmak.

c) Karamanoğulları sanatı ile ilgili geçici ve sürekli sergiler düzenlemek.

ç) Karamanoğulları ortaçağ medeniyeti ve tarihi ile ilgili belge, resim, belgesel dizi ve filmlerini ihtiva eden kütüphane ve arşiv oluşturmak.

d) Karamanoğulları tarihi, kültürü ve sanatı konusunda Türkçe ve farklı dillerde dergi, kitap gibi yayınlar yapmak.

e) Karamanoğulları tarihi, kültürü ve sanatı hakkında proje üretmek ve yapılacak projelere destek olmak.

f) Karamanoğulları ve ortaçağ mimari yapılarının ve kent dokusunun ortaya çıkarılmasına yönelik kazı ve restorasyonlar yapmak veya bu tür faaliyetlere destek olmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı bu tür faaliyetler gösteren merkezlerle işbirliği yaparak projeler ve yayınlar gerçekleştirmek.

ğ) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikleri tertip etmek.

ı) Eğitim faaliyetleri doğrultusunda Erasmus programına bağlı akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek.

i) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı belirleyerek Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer. Müdürün görevi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Diğer iki üye, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.