17 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30126

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2014 tarihli ve 28952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üniversite radyo ve televizyonunu bünyesinde barındıran bir teşkilatlanma ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “radyo-televizyon, sinema yapım, radyo-televizyon” ibaresi, “basın,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

“a) Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda yazılı basın, haber ajansı, masaüstü yayıncılık, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarındaki gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkez araç parkuru hizmetlerini öğrenci uygulama gereksinimleri öncelikli olmak üzere kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin talepleri doğrultusunda organize etmek.

 c) Üniversitenin kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını desteklemek.

 ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

 d) Merkezde görevli elemanların bilgi ve görüşünü artırmak üzere; merkezin faaliyet alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dışındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlar ile yurt içindeki diğer birimlerden veya yurt dışından gelenleri kabul etmek.

 e) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı çalışmaları ile ilgili mekan, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda her türlü faaliyetle ilgili eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak.

 g) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “iki” ibaresi “ü甠 olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Süresi biten Müdür yardımcıları müdürün teklifi ile yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki müdür yardımcısı” ibaresi  “müdür yardımcıları” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkradaki “öğretim üyesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “dört kişi olmak üzere” ibaresi, “öğretim elemanları ve müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2014

28952