17 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30126

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında yeni medya ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla yeni medya konusunda işbirliğinin gelişmesine destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede eğitim alan öğrencilerin ve akademik personelin yeni medya konusunda yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlemek,

b) Üniversitenin yeni medya alanındaki çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu ile ilgili görüş ve öneriler sunmak, projeler üretip uygulamak,

c) Yeni medya konusunda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak toplantı, çalıştay, konferans, seminer, sempozyum düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak,

ç) Yeni medya alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke yararına kullanılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Yeni medya konusunda dokümantasyon, arşiv ve kitaplık oluşturmak,

e) Yeni medya konusunda topluma, endüstriye ve gereksinimi olan her kuruma danışmanlık hizmeti vermek,

f) Yeni medya okuryazarlığı, yeni medya uzmanlığı, içerik ve uygulama geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, sertifika programlarının ilgili merkez ve birimlerle ortak yürütmek,

g) Toplumda yeni medya okuryazarlığının oluşması için her türlü etkinlikte bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse mevcut Müdürün görevi sona erer ve yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevleri yapmak,

e) Her yıl sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak,

b) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

c) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

d) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

e) Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği konuları görüşüp karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.