16 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30125

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Ordu Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Dekanlık/Müdürlük: İlgili  fakülte dekanlığını veya yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

ç) İlgili birim kurulu:  İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili birim yönetim kurulu:  İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ordu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretimde uygulama

MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve/veya uzaktan eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir.

(2)  2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler örgün veya uzaktan eğitim ile de verilebilir.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl yetmiş iş günüdür. Yarıyıl/yıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süre

MADDE 7 – (1) Azami eğitim-öğretim süreleri, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan; iki yıllık önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için yedi yıl, beş yıllık fakülteler için sekiz yıl ve altı yıllık fakülteler için dokuz yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında; hazırlık sınıfında geçen süre ile öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilen ilave süre azami süreden sayılmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

(2) Öğretim dili tamamen veya en az % 30’u yabancı dil olan programlardaki öğrenciler yabancı dilini yeterli hale getirmeden, ilgili yabancı dilde eğitim veren önlisans veya lisans programlarına devam edemez.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların mesleki hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, bu sınıfı başarmadan lisans eğitimine devam edemez.

(4) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.  

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kesin Kayıt, Ders Kaydı,  Ders Muafiyeti, Danışman Görevlendirme, Derslere Devam

Esasları, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kesin kaydı

MADDE 8 – (1)  Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve kabul işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt yapabilirler. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birimlerce yürütülür. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.

(3) Üniversitede, tam zamanlı öğrenim yapılır. Derslere dinleyici öğrenci alınmaz. Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı, kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda almak zorunda oldukları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan, kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapamayan/kaydını yeniletemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu, ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, kayıtları yenilenebilir.

(3) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci ders kaydını yaptırmak koşuluyla birinci yarıyıl derslerine devam hakkına sahiptir. Öğrenciler bir yarıyılda toplam 30 AKTS kredisi kadar ders alır. Ancak varsa öğrencinin önceki yarıyıllarda alamadıkları dersler, başarısız olduğu dersler ve bulundukları yarıyıldaki dersler ile birlikte en fazla toplam 45 AKTS kredisi kadar ders alabilir.

 (4) Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere danışman önerisi, bölüm/program başkanlığının onayı ve ilgili birimin yönetim kurullarınca mezuniyetin son iki yarıyılında toplam ilave iki ders daha almalarına izin verilebilir. Sınavlar sonucunda mezun olamayan öğrenciler bu hakkı bir daha kullanamaz.

(5) Önceki yarıyıllardan ders almak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle almadıkları dersler ile başarısız oldukları dersleri alırlar. Ancak başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması durumunda açık bulunan aynı ulusal ve AKTS kredisine sahip olan başka seçmeli derse, ulusal kredisi aynı olmaması durumunda AKTS kredisi aynı olan seçmeli derse danışman önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler. 

(6) Ön şartlı ders, öğretim planındaki bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarda belirli ders veya derslerin başarılması şartı aranan ders veya derslerdir. Bir dersin varsa ön şartları öğretim programlarında belirtilir.

Üstten ders alma

MADDE 10 – (1)  Kayıtlı olduğu yükseköğretim programında önlisans için en az bir yarıyıl, lisans için en az iki yarıyıl öğrenim gören öğrenciler, önceki yarıyıllarda alması öngörülen derslerin tümünden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 arasında ise en fazla 6 AKTS, 3,50 üzerinde ise en fazla 10 AKTS krediye kadar danışmanının önerisi, bölüm/program başkanlığının onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile üst sınıflardan ders alabilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 11 – (1)  Öğrenciler, bağlı oldukları birimin yönetim kurulundan önceden izin almak koşuluyla, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bunları transfer edebilir. Ders transferlerinde, 28 inci maddeye göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede getirilen notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı ve karşılık gelen not esas alınır. Diğer üniversite öğrencilerinden olan ve Üniversite birimlerinden ders alan öğrenciler de aynı esaslara tabidir.

Ders muafiyeti

MADDE 12 – (1)  Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere ilk ders kaydını yaptığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin muafiyet işlemleri önlisans/lisans derslerinin başladığı dönemde yapılır.

(2)  Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili birim yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar, muaf sayılan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık kredi yükü dikkate alınarak tekabül ettiği yıl sayısı Senato kararlarına göre hesaplanır. Bu süre 7 nci maddede tanınan azami süreden düşülerek programın kalan dersleri kalan yarıyıllarda/yıllarda tamamlatılır.

Danışman görevlendirme

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili dekanlıkça/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman/koordinatör görevlendirilir. Danışmanların/koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslere devam esasları

MADDE 14 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları, staj ve laboratuarların %80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuar ve uygulamaların devam yüzdeleri arttırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıl/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrencilerin, görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlık süresinin içindedir. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci devamsız sayılır.

(2) Ders geçme esası uygulanan birimlerde; daha önce devam koşulunu yerine getirmiş olan derslere yeniden devam koşulu aranmaz. Ancak, bu derslerin ve sınavlı uygulamalarının ara sınavlarına girmek zorundadır.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, derslerin bitiminden sonraki iki iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığınca ilgili dekanlığa/müdürlüğe, öğrencilere duyurulmak üzere teslim edilir.

Yatay geçişler

MADDE 15 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu  kararlarına göre yürütülür. İlgili birim yönetim kurulunca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları, akademik ders yılının başlamasından en geç üç ay önce, Senatodan geçirilmek üzere Rektörlüğe sunulur. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ilkelere ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurulunca yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 16 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile 16/11/1983 tarihli ve 18223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birim yönetim kurulunca yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 17 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuatla belirlenen esaslara göre alınır. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince tespit edilen katkı payını/öğrenim ücretlerini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt silme halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programları

MADDE 18 – (1) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokollerde belirtilen özel durumlarla ilgili bölüm/programlar dışındaki eğitim öğretim programlarına bir yarıyılda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler hariç en fazla yirmi altı kredilik dersler, ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kurullarınca karara bağlanarak Senatoya sunulur. Öğretim programında yer alan derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri, kredileri ve AKTS kredi değerleri gösterilir. Öğretim planlarındaki mevcut derslerle ilgili değişiklik talepleri, bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, her yılın en geç Haziran ayı içinde aynı yolla belirlenir.

(2) Öğretim programlarındaki derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre; iki yıllık programlar için 120, dört yıllık programlar için 240, beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir yarıyıla ait toplam AKTS kredi değeri 30’dur. Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60’tır.

(3) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili birim kurullarınca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı  kuruluşlarda da yapılabilir.

(4) Öğrencilerin staj süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ara sınav

MADDE 19 – (1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o yarıyılın sekiz ile on ikinci haftaları arasında yapılır.

(2) İzinli sayıldığı için veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır almış sayılır.

(3) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen derslerin bitim tarihine kadar, ilgili öğretim elemanları tarafından öğrencilere duyurulmak üzere öğrenci bilgi sistemine işlenmek zorundadır.

(4) Uygulama ve laboratuarları olan derslerin uygulama ve laboratuarlarında yapılacak sınavlar ile teorik derslerin ödev notları, o dersin ara sınavı ile birlikte değerlendirilerek, yarıyıl içi notu hesaplanır.

Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı

MADDE 20 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak şarttır.

(2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara girmeyen, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

(3) Yarıyıl sonu sınavı iki hafta, bütünleme sınavı ise en fazla iki haftaya kadar, akademik takvimde belirlenen sürelere düzenli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar ilgili dekanlık/müdürlükler tarafından hazırlanarak bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Öğretim elemanları sınav sonuçlarını, akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci bilgi sistemine girmek ve ilgili dekanlık/müdürlüklere imza karşılığı teslim etmek zorundadır.

(4) Sınav evrakları ilgili öğretim elemanları tarafından en az iki yıl saklanır. Öğretim elemanı, Üniversiteden ayrılması durumunda, sınav evraklarını ilgili dekanlık/müdürlüğe imza karşılığı teslim eder.

(5) Gerekli hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 21 – (1)  Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. İlgili birim yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler giremedikleri ara sınav hakkını, aynı yarıyıl içinde yarıyıl sonu sınavından önceki hafta, akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(2) Ara sınavlar dışında mazeret sınavı yapılmaz. Ancak sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sınavları için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(3)  Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretli oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

İki ders sınavı

MADDE 22 – (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş, iki ve ikinin altında başarısız dersi olan öğrencilere; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden dört iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, üç iş günü içerisinde iki ders sınavına alınır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersleri tekrar eder.

(2) Öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi iki ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar.

Ek sınav

MADDE 23 – (1)  Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilerden almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği dersler hariç, başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu derslerin sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır.

Muafiyet sınavı

MADDE 24 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte, kayıtlı olduğu birim tarafından yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak, bu dersten muaf tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak zorundadır.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 25 – (1) Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölüm ve/veya anabilim dalı önerisi ile ilgili birim yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler hariç bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Mazeret sınavları ve ek sınav haklarında bu şart aranmaz.

(2) Öğrenci sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da ilgili birim yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına ilandan itibaren 5 iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünde itiraz edebilir. İtiraz, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı/koordinatörü kanalıyla ilgili dersin öğretim elemanına iletilir, sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde herhangi bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve öğrenciye en geç beş iş günü içerisinde bildirilir.

(2) Öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, birinci fıkra sonunda yapılan bildiri tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat eder. İlgili birim yönetim kurulu kararı ile sınav yapan öğretim elemanı dışında, ilgili öğretim elemanları arasında üç kişilik bir komisyon kurulur. Sınavın ilgili olduğu bölüm/anabilim/anasanat dalında öğretim elemanı eksikliği varsa bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim elemanları arasından seçilir. Komisyon cevap anahtarı, diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak sınav kağıdını esastan inceleme yapar. Komisyon, en çok beş iş günü içerisinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Başarı notu

MADDE 27 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde ve Diş Hekimliği Fakültesinde bir dersin başarı notu; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak küsurlu sayı, en yakın tam sayıya tamamlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notu en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler kredili olarak okutulur ve bu derslerin alınışı ve değerlendirilmesi ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde diğer derslere uygulanan kurallara göre yapılır.

Değerlendirme

MADDE 28 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

Puan             Not           Katsayı            Derece

92-100          AA              4,00              Pekiyi

84-91            BA              3,50              Pekiyi

76-83            BB              3,00              İyi

68-75            CB              2,50              İyi

60-67            CC              2,00              Orta

                      M                                    Muaf

                       G                                    Geçer

                      FE              0,00              Başarısız-Telafiye Kaldı

50-59             F3              1,50              Başarısız

40-49            DD              1,00              Başarısız

30-39            FD              0,50              Başarısız

0-29              FF              0,00              Başarısız

                      F2              0,00              Başarısız-Sınava Girmedi

                      F1              0,00              Başarısız-Devamsız

(2) Birinci fıkradaki harf notlarından;

a) G notu, kredisiz dersleri,

b) M notu, muaf olunan dersler,

c) F2 notu, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencinin ara sınav puanının %40’ına karşılık gelen puan ve katsayıyı

belirtir.

(3) Geçmez notlar şunlardır:

a) E: Mazeretli, geçmez.

b) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

c) F2: Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi; ancak ders geçme sistemi uygulanan birimlerde bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır.

ç) F3: Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

d) DD, FD, FF: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav puanının %40’ı ile yarıyıl sınavı/bütünleme sınavı puanının %60’ının toplamı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

e) FE: Diş Hekimliği Fakültesi, pratik, klinik ve staj uygulamadan devam koşulunu yerine getirdi, ancak belirlenen uygulama barajını geçemedi, başarısız. İlgili dersin yarıyıl/yılsonu/staj sonu sınavına girme hakkı yok.

Derslerin kredi değeri

MADDE 29 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Bu şekilde hazırlanan kredi değeri buçuklu ise tamsayıya tamamlanır. Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat klinik çalışması ve iki saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri diğer etkinlikler bir kredidir.

(2) Anılan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Tıp Fakültesinde kredi sistemi olarak AKTS, diğer birimlerde ise ulusal ve AKTS kredisi birlikte kullanılır.

Ders puanı ve ağırlıklı ortalama

MADDE 30 – (1) Ağırlıklı ortalama; öğrencinin ilgili birime yazılmasından itibaren, almış olduğu her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan toplam rakamın, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra yuvarlatılmadan iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, E ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Diploma

MADDE 31 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlayanlar, önlisans ve lisans diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Akademik takvimde sınav tarihinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda mezuniyet tarihi ilk mesai günüdür.

(2) Genel not ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden ilk iş gününden itibaren mezuniyet belgesi ilgili birimce verilir.

(4) Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde; ilgililere diplomalarının ikinci nüshası hazırlanarak verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Öğrenci, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, Mazeretler ve

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme

Özel öğrenci

MADDE 32 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden, derece programına kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumunca uygun görülenler kredi olarak transfer edilebilir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmaları halinde, sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edilebilir.

ç) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 33 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı olan yükseköğretim programlarına kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin eğitimi ve sınavları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Mazeret ve kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurabilir. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteği dilekçe ve ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu birime yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden dolayısıyla, belgelere dayanılarak verilen izin, 7 nci maddedeki süreye eklenir. Öğrenci ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyıl/yıl başından öğrenimine devam eder.

(3) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç, bir hafta içinde ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yapılır. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık raporu ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Birinci derecede akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,

d) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) İlgili yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt silme

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılmış olması,

c) 2547 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde.

(2) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kesin kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin yükseköğretim kurumuna kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bağlı oldukları birimlere kayıt ettirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 15/7/2010 tarihli ve 27642  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz. Bu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokollerde belirtilen özel durumlarla ilgili bölüm/programlar dışında, bir yarıyılda devam şartı bulunan en fazla 26 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Devam şartını yerine getirdiği tekrar dersleri ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen dersler bu kredi sınırlaması dışındadır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.