16 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30125

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Özel öğrenci EABDB/EASDB ile görüşüp ders seçimi yapmak için talep dilekçesi doldurur. Ders kaydı enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitü öğrenci işleri tarafından yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru yapılacağı, ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, enstitü müdürlüklerinin belirlemiş oldukları süreler içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldığı programda geçirdikleri süreler azami sürelerine dâhil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.”

“(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen başarılı harf notunu alması koşulu aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı gerçekleşen öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılarak öğrenci belgesi verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci, bilgi sisteminden ders seçimini yapar ve kaydını kesinleştirir. Danışman, sisteminde onay bekleyen öğrencilerin seçtiği dersleri kontrol eder, bu Yönetmeliğe ve program müfredatına göre öğrencinin seçmediği dersler varsa ilave ederek ya da gerekli ders seçim hatalarını düzelterek ders kaydını onaylar.”

“(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir.  Ancak,  öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk defa alınacak dersler için en fazla 15 AKTS kredisi arttırılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD başkanı, danışmanlık görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurt dışı görevlendirmesi bulunan öğretim üyesinin yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hariç, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi ders döneminde almak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınması için, kayıt dondurulma talep edilen döneme öğrencinin kayıt yaptırılmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunulması gerekir. Belgelendirilen ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.”

“(4) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar kayıt dondurma başvurusu yapabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında YZ veya FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder ve bu dersten devam şartı aranır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve EABDB/EASDB onayı ile bir dersin yerine başka bir ders alabilir. Ders eşleştirmeleri danışman tarafından yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar. Tezini teslim edeceği dönemde, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir. Dördüncü yarıyıl tamamlanmadan tez savunma başvurusu yapılamaz.”

“(5) Öğrenci hazırladığı semineri yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak ile seminerin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABD Başkanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programında derslerden başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine giriş yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersinden YT notu almak zorundadır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, projenin enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği tarihtir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü tamamlayan öğrenciler dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine teslim eder. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir.”

“(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak ile doktora seminerinin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABD Başkanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte doktora semineri çıktısı enstitüye teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından bir sonraki yarıyılda doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik dersine kayıt olur,  aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka bir üye EABD/EASD içinden ve bir üye ise dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulunmaksızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Doktora yeterlik ve tez önerisi dersine veya tez önerisi dersine kayıt yaptırmayan veya tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2016

29929