13 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30123

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarının, ETSI TS 119 312 standardına ve aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir.”

“c) Özetleme algoritması:

i. SHA-256 veya

ii. SHA-384 veya

iii. SHA-512”

“Birinci fıkrada belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.