12 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30122

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: İlgili enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

c) ANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ç) Enstitü: İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) Enstitü kurulu: İlgili enstitünün enstitü kurulunu,

e) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,

f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

g) Mezuniyet notu: Mezun olan öğrenciler için mezuniyet notunu, mezun olmamış ön kabullü başvuru yapan öğrenciler için son birikimli ağırlıklı not ortalamasını,

ğ) Müdürlük: Enstitülerin müdürlüklerini,

h) Öğretim elemanı: İstanbul Rumeli Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

ı) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

i) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,

j) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

k) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

l) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 4 – (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri dikkate alınarak enstitü kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato tarafından kararlaştırılmış akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile birlikte toplu olarak ilan edilir.

Başvuru koşulları

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yıl program bazında enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenebilir.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve fen fakültelerinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilirler. Lisansüstü programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yıl program bazında enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenebilir.

c) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde, tezli yüksek lisans için en az 50, doktora için en az 70 (lisans derecesiyle doktora için en az 80) almış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekir. Ancak, bu puanlar her yıl program bazında enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla yükseltilebilir. Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programları ile yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ve Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Program türüne göre istenecek ALES puan türü enstitü kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır.

ç) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların YDS’den (veya YÖKDİL’den) doktora için en az 50, sanatta yeterlik için en az 55 puan almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu adayların İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den (veya YÖKDİL’den) en az 60 puan almış olmaları gerekir. Temel Tıp Bilimlerine doktora başvurusu yapacak adayların da bu bentte belirtilen yabancı dil koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Yüksek lisansa başvuracak adaylardan enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla yabancı dil puanı istenebilir.

d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adaylardan tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 55 Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal kısmından 60 puana sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı; TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ile Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmasından elde edilir.

e) 8 inci ve 10 uncu maddelerde yer alan hususların uygulanmasıyla ilgili olarak, diplomayı veren yükseköğretim kurumunun belirlediği mezuniyet notu varsa buna göre işlem yapılır, yoksa transkriptte yer alan tüm notların ağırlıklı ortalaması alınır. Mezuniyet notu ve transkriptlerdeki puan değerleri başka işaretlerle gösterilmişse bunların 100 puan üzerinden karşılığı bulunur ve buna göre işlem yapılır. Başvuruda aranacak asgari lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu; lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik için lisans mezuniyet notu en az 4 üzerinden 3 veya muadili olmak kaydıyla, her yıl program bazında enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

f) Yeni kurulan veya gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenim görmeleri amacıyla alınan araştırma görevlileri, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile enstitülerde yeniden değerlendirmeye tabi tutulmadan lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilebilir.

Başvuru şekli

MADDE 6 – (1) Adaylar başvurmak istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir.

Yurt dışından başvuru

MADDE 7 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kontenjan dahilinde kabullerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türkçe dil bilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile gerektiğinde lisans mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Mesleki bilgi değerlendirmesi sözlü (mülakat) ve/veya yazılı olarak yapılır. Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programları kabullerinde ALES sonuçları dikkate alınmaz. Güzel Sanatlar Enstitüsü kabullerinde, lisans mezuniyet notu, sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulamalı mesleki bilgi değerlendirmesi, portfolyo incelemesi ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır ve ALES sonuçları dikkate alınmaz. Bu değerlendirmelere ilişkin hususlar ile mesleki bilgi değerlendirmesi ve mülakat usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir.

b) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Mesleki bilgi değerlendirmesi sözlü (mülakat) ve/veya yazılı olarak yapılır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten komposizyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir. Yabancı dil bilim alanlarında doktora yapacak adaylar YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden sınava tabi tutulur.

c) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu, sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulamalı mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat/portfolyo incelemesi sonucu yapılan değerlendirme ile başarı notu belirlenir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES sonuçları dikkate alınmaz. Bu değerlendirmelere ilişkin hususlar ile mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat/portfolyo değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten komposizyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir.

ç) Temel Tıp Bilimlerindeki doktora programlarına öğrenci kabulünde Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir. Başarı notunun % 50’sini Temel Tıp Puanı veya ALES puanı belirler.

d) Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jüri tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; on ve altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, onun üstündeki program kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.

e) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yazılı değerlendirmelerin yanı sıra mesleki bilgi değerlendirmeleri ve mülakatlar tutanakla kayıt altına alınır.

f) Yüksek lisansa girişte Rektörlükçe düzenlenen Yabancı Dil Sınavı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanıp uygulanır.

g) Lisansüstü programlara giriş değerlendirmesinde hesaplanacak başarı notunun en az % 50’sini ALES puanı belirler. ALES’in hangi puan türündeki puanının hangi program için esas alınacağına enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoca karar verilir. Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programları ile Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES koşulu aranmaz ve son değerlendirmede kullanılacak başarı notuna; mezuniyet notunun, mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat ve/veya portfolyo gibi değerlendirmelerin ne şekilde etki edeceği enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Mesleki bilgi değerlendirmesi ve mülakat sınavlarının düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Sınavların düzeni ilgili müdürlüklerce sağlanır. Sınava giren adaylar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak enstitü kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü programa kabul edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasında sıralama yapılması gerektiğinde son mezuniyet notu esas alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri enstitü yönetim kurulu kararı ile müdürlükçe ilan edilir.

(2) Lisansüstü programları kazanan adaylar enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

(3) Bir yüksek lisans programına giriş için kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise enstitü yönetim kurulu o yıl veya yarıyılda programın açılmamasına karar verebilir. İkinci öğretim lisansüstü programlarının açılması için bu sınır enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü programlarda yatay geçişle ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 4 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir.

b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenmiş olan lisansüstü başvurudaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.

c) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir.

ç) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Jüri tarafından en fazla toplam 9 kredilik ders önerilebilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış öğrenci, ikinci yarıyılından sonra aynı programın tezli veya birinci öğretimdeki tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Öğrenci geçiş yaptığı programın şartlarına uymakla yükümlüdür. Öğrencinin ders muafiyeti ve intibakları anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 5 inci maddede belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Özel öğrenci

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrencilere ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

b) Ders ve sınavlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

c) Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.

(2) Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilirler.

(3) Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 6 kredi olmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir. Bu derslerin başarılması halinde S harfli başarı notu verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Güzel Sanatlar Enstitüsünde tez çalışması, sergi/proje/gösteri/resital/konser/temsil gibi uygulamalı çalışmalarla bu çalışmaları teorik düzeyde açıklayan eser metninden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 6 kredilik derse ve tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile lisans derslerinden en fazla iki adet (toplam 6 kredi), doktora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla iki adet (toplam 6 kredi) ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı, diğer yükseköğretim kurumu ve enstitü yönetim kurulunun kabulü ile aynı veya farklı enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla iki adet (toplam 6 kredi) ders seçebilir. Ancak, lisans dersleri, doktora/sanatta yeterlik dersleri ile bu tür derslerin, toplam kredisi dokuzdan fazla olmayacak şekilde toplam üç tanesi ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılır.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayamayan veya derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci tez savunma sınavına girebilmek için not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Süre

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır. Öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en erken ikinci yarıyılın sonunda savunabilir. 48 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için en erken ikinci yarıyılın başı, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; Üniversite öğretim üyeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip Üniversitede kadrolu öğretim görevlileri arasından seçilir. Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı; Üniversiteden, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından veya ilgili sektörden alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden seçilebilir.

(4) Tez danışmanı, atanmasından itibaren üç ay içinde, enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez önerisini enstitüye bildirir ve tez çalışması için bir program düzenleyerek öğrencinin bu çalışmalarını sınamaya tabi tutar.

(5) Tez süresince aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavı tezin enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en geç dördüncü yarıyıl sonunda jüri önünde savunmak zorundadır. Altıncı fıkrada belirtilen düzeltme hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu süre sonunda savunmasını yapmayan öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda, öğrencinin talebi halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atar.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye göndermiş olması ve bunu belirten bir yazıyı enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

(4) Yüksek lisans tez jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere tercihen tezin bilim alanında araştırmalar yapmış üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 120 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez önerisi ile yüksek lisans tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atar. Tezi reddedilen öğrenciye, talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek tezli yüksek lisans programıyla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 17 – (1) Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 2,50 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanlarla birlikte, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 9 kredilik derse kayıt yaptırmak zorundadır. Bu sayı, enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla arttırılabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci, mezun olabilmek için not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(4) YÖK tarafından tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, YÖK tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde lisans mezuniyet derecesinin yanı sıra bilimsel değerlendirme ile de öğrenci seçilerek yerleştirilebilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES sonuçları dikkate alınmaz.

Danışman atanması

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, yoksa doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl, azami süresi üç yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 21 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,50 ve üzeri olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora sonrasında hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c)                Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 6 kredilik derse ve tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam 9 kredi) Üniversite içi derslerden, en fazla iki adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam 9 kredi) Üniversite dışı diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin toplam sayısı üçten (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altıdan) fazla olamaz.

(5) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile toplamda en fazla iki lisans dersinden enstitü yönetim kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz, GANO/ANO hesabına dahil edilmez.

(6) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 3,00’ın altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ile Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü doğrultusunda YÖK tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 23 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl, azami on sekiz yarıyıldır. Öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en erken üçüncü yarıyılın sonunda savunabilir. 48 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) Anabilim dalı başkanlığı yeterlik sınavına kadar enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; Üniversiteden, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından veya ilgili sektörden alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları eylül/ekim ve şubat/mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanan beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav jürisinde enstitü anabilim dalı içinden en az iki üye ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere enstitü anabilim dalı dışından en az iki üye yer alır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az doksan, en çok yüz seksen dakika, sözlü sınav süresi en az atmış, en çok doksan dakikadır. Yazılı sınav sonuçları belirlendikten sonra öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava alınır. İkinci veya sonraki sınavlarda da başarısız olan öğrenciye, doktora yeterlik jürisi tarafından fazla ders/dersler aldırılabilir. Fazla dersler GANO/ANO’ya dahil edilmez, kredisiz olarak alınır. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ikiyi; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için üçü geçemez. Bu dersin/derslerin başarıyla tamamlanması halinde öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.

Tez izleme komitesi

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanı, altı ay içinde enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip enstitüye bildirir. Tez danışmanının ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Enstitü anabilim dalı dışından yer alacak üye başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyelerinden veya Üniversite içindeki diğer anabilim dallarından seçilir. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, ikinci fıkradaki koşullara uymak kaydıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışması

MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanın isteği üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Öğrenci altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenci tez izleme komitesine alınmaz. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, üçer aylık süreler olmak üzere yılda dört kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci bu toplantılardan en az ikisine girmek zorundadır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Bu durumda öğrenci farklı bir tez önerisi ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar.

(5) Tez izleme komitesine girmeyen öğrenci tez izleme komitesinden başarısız kabul edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 28 – (1) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en geç onuncu yarıyıl sonunda enstitü kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. Azami süre sonunda tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

(3) Doktora tez jürisi, tez danışmanının ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Tez, enstitü yönetim kurulu onayından itibaren en geç üç gün içinde jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine tesliminden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az yetmiş beş, en çok yüz yirmi dakikadır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez önerisi ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atar.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde, kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 29 – (1) Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 3,00 veya üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanlarla birlikte tezin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün bir sanat eserinin veya tasarımın ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört adet ders) ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalarla bu çalışmaları teorik düzeyde açıklayıcı eser metni çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam 9 kredi) Üniversite içi derslerden, en fazla iki adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam 9 kredi) Üniversite dışı diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin toplam sayısı üçten (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altıdan) fazla olamaz.

(4) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile en fazla iki lisans dersinden enstitü yönetim kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz, GANO/ANO hesabına dâhil edilmez.

(5) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 3,00’ın altında kalan öğrenci not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(6) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıl, azami on sekiz yarıyıldır. Öğrenci, tezini/sergisini/projesinin tez/sergi/proje önerisinin kabulünden itibaren en erken üçüncü yarıyılın sonunda savunabilir. 48 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tez/sergi/proje çalışmasını daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) İlgili anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar enstitüye bir tez/sergi/proje danışmanı önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci danışman; Üniversiteden, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden veya araştırma kuruluşlarından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip veya o sanat dalında uzmanlığını kanıtlamış öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Tez/sergi/proje izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci için ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile beş ay içinde bir tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez/sergi/proje izleme komitesinde danışmandan başka ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Enstitü anasanat dalı dışından yer alacak üye başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anasanat dalında görevli öğretim üyelerinden veya Üniversite içindeki diğer anasanat dallarından seçilir. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse tez/sergi/proje izleme komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, ikinci fıkradaki koşullara uymak kaydıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sergi/proje önerisi savunması ve tez/sergi/proje çalışması

MADDE 34 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisini tez/sergi/proje izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez/sergi/proje izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anasanat dalı başkanlığınca, öneriyi izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrencinin tez/sergi/proje danışmanı, öğrencinin veya danışmanın isteği üzerine anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez/sergi/proje çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenci tez/sergi/proje izleme komitesine alınmaz. Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sergi/proje izleme komitesi yılda dört kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci bu toplantılardan en az ikisine girmek zorundadır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez/sergi/proje izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması tez/sergi/proje izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tez/sergi/proje izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci için anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez/sergi/proje danışmanı atanır. Bu durumda öğrenci farklı bir tez/sergi/proje önerisi ile tez/sergi/proje çalışmalarına yeniden başlar.

(5) Tez/sergi/proje izleme komitesine girmeyen öğrenci tez/sergi/proje izleme komitesinden başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, tez/sergi/proje önerisinin kabulünden itibaren en geç onuncu yarıyılın sonunda enstitü kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan öğrenciye anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezini/sergisini/projesini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(2) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez/sergi/proje savunma sınavına girebilmeleri için tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması ve yayına kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

(3) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez/sergi/proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anasanat dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Tez/sergi/proje çalışması enstitü yönetim kurulu onayından itibaren en geç üç gün içinde jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, tez/sergi/proje çalışmasının kendilerine tesliminden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az yetmiş beş, en çok yüz yirmi dakikadır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez/sergi/proje önerisi hazırlar. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci farklı bir tez/sergi/proje önerisi ile çalışmalarına yeniden başlar. Tez/sergi/proje çalışmasının reddedilmesi durumunda öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez/sergi/proje danışmanı atar.

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan sanatta yeterlik tez/sergi/proje çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde, kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 36 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlamak, GANO’su 3,00 ve üzeri olmak ve tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak kaydıyla enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanları tez/sergi/proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan sanatta yeterlik öğrencisine sanatta yeterlik diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders kaydı

MADDE 37 – (1) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaptırır. Ders kaydının tamamlanabilmesi için öğrenim ücretinin ödenmiş olması ve danışman onayı gerekir.

(2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler, tez/sergi/proje izleme komitelerine alınmazlar.

(3) Belgelendirmek koşuluyla; 49 uncu maddede yer alan ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını veya tez/sergi/proje kayıtlarını yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayıyla eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır.

Akademik danışmanlık

MADDE 38 – (1) Her öğrenciye, akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman; program danışmanı veya anabilim/anasanat dalında görevli öğretim elemanlarından, program danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Tez danışmanı atanmasından sonra akademik danışmanlığı tez danışmanı yürütür.

(3) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunmayan akademik danışman, bu durumu bir yazı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Mazereti kabul edilen akademik danışman yerine aynı usulle yeni bir öğretim elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(4) Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler, devam ettiği programdaki başarı durumu, derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle danışmanı tarafından önerilir.

(5) Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler. Ders kaydının kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylanması gerekir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 39 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programları ve bu programda yer alacak dersler anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programına 5 inci maddedeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına alınacak öğrenci lisansüstü kabul jürisi tarafından belirlenir ve öğrenci mülakat/kabul sırasında bilgilendirilir. Bu öğrenciye anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok iki yarıyıllık bilimsel hazırlık süresi tanınabilir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programında tamamlaması gereken ders yükü, kabul listelerinin ilanı sırasında önkoşul olarak öğrenciye bildirilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini tamamlamak için ve GANO/ANO hesabında kullanılmaz. İkinci öğretimde alınan bilimsel hazırlık programı dersleri için de öğrenim harcı alınır.

(5) Bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alınabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(7) Bilimsel hazırlık döneminde birinci yıldan sonra geçirilen süreler öğrencinin öğrenim süresine eklenir.

Dersler

MADDE 40 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan programdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

(3) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

Derslere devam

MADDE 41 – (1) Teorik derslerde en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslerde en az % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencinin devamı öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartı aranmaz.

Sınavlar

MADDE 42 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar, proje çalışması, sunum ve benzeri derslerde enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Yazılı sınav evrakı enstitü tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(3) Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girerler.

(4) Bir programda aynı yarıyıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları aynı günde yapılabilir. Sınavlar ayrıca cumartesi ve/veya pazar günleri ve/veya hafta içinde ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.

(5) Sınavların düzeni müdürlüklerce sağlanır. Öğrenci sınavlarda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Başarı notu ve işaretler

MADDE 43 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitüsünde %50, diğer enstitülerde %60’tır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az 65, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

(3) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 65, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(4) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna ve başarı katsayısına dönüştürülür.

(5) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında S veya CC ve üzeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise S veya CB ve üzeri harfli başarı notları almak gerekir.

(6) Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir:

 

                                   Başarı Değerlemesi                                                Harfli

             Yüksek Lisans                             Doktora/Sanatta                      Başarı              Başarı                    Eş Değer

             Programları                               Yeterlik Programları                    Notu              Katsayı                      Puan

             Başarılı                                                Başarılı                               AA                  4,00                       90-100

             Başarılı                                                Başarılı                               BA                  3,50                        85-89

             Başarılı                                                Başarılı                               BB                  3,00                        75-84

             Başarılı                                               Başarısız                              CB                  2,50                        65-74

             Başarısız                                            Başarısız                              CC                  2,00                        60-64

             Başarısız                                            Başarısız                              DC                  1,50                        50-59

             Başarısız                                            Başarısız                              DD                  1,00                        45-49

             Başarısız                                            Başarısız                              FD                  0,50                        40-44

             Başarısız                                            Başarısız                              FF                  0,00                        00-39

             Devamsız (başarısız)                Devamsız (başarısız)                      D                   0,00                         0,00

             Yeterli (başarılı)                           Yeterli (başarılı)                          S                   0,00                         0,00

             Yetersiz (başarısız)                    Yetersiz (başarısız)                       U                   0,00                         0,00

             Tamamlanmamış/Eksik           Tamamlanmamış/Eksik                     E                     --

             Tez izleme başarılı                      Tez izleme başarılı                       ST                    --

             Tez izleme başarısız                   Tez izleme başarısız                      UT                    --

             Tez izleme devamsız                 Tez izleme devamsız                     DT                    --

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve S başarılı; CC, DC, DD, FD, FF, D ve U başarısız harf notlarıdır.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB ve S başarılı; CB, CC, DC, DD, FD, FF, D ve U başarısız harf notlarıdır.

c) E ve D henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.

ç) D: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu gibi işleme alınır.

d) S: Öğrencinin Üniversite dışı birimlerden enstitü yönetim kurulu kararıyla transfer ettiği derslere ve seminer, dönem projesi, tez ve benzeri Senato tarafından uygun görülen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GANO/ANO hesabına katılmaz. Ayrıca, yeterlik sınavı ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciye S notu verilir.

e) U: S notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değerlendirilir. Yeterlik sınavı ve tez savunma sınavında başarısız olan öğrenciye U notu verilir.

f) E: Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl içinde derse ilişkin gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/ANO hesabına katılmaz. Bu notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren yirmi bir gün içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sanatta yeterlik tez/sergi/projelerinde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksiklerin tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir. Yüksek lisans tezinde E notu alan bir öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki altı ay içerisinde eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. Ancak E notu, bir doktora veya sanatta yeterlik çalışmasında düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre bir yıla kadar uzatılabilir. Kendisine tanınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin E notu, FF notuna çevrilir.

g) ST: Tez izleme komitesinde başarılı olan öğrenciye verilir. Bu not toplam kredi ve GANO/ANO hesabına katılmaz.

ğ) UT: Tez izleme komitesinde başarısız olan öğrenciye verilir. Bu not toplam kredi ve GANO/ANO hesabına katılmaz.

h) DT: Tez izleme komitesine girmeyen öğrenciye verilir. Bu not toplam kredi ve GANO/ANO hesabına katılmaz.

(7) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

(8) Tüm programlarda S notu; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir ve GANO/ANO hesabında bu son not kullanılır.

(9) Öğrencinin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şekildedir:

a) R: Dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili dersin tekrar edildiğini gösterir.

b) T: Bu işaret, dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarıdaki transfer türüne dâhil edilemediği durumlarda kullanılır.

c) DP: Bu işaret; değişim programları çerçevesinde öğrencinin almış olduğu ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen dersler için kullanılır.

ç) BH: Bilimsel hazırlık programında verilen dersleri belirtmek için kullanılan işarettir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait ANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, 43 üncü maddeye göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

(3) Bir yarıyıla ait ANO hesabı için, sadece o yarıyıla ait dersler; GANO hesabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 45 – (1) Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına, ilanından itibaren yedi gün içinde müdürlüğe dilekçe vererek itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) İtiraz üzerine sınav kağıdı dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş gün içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak müdürlüğe bildirilir. Not değişikliği ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.

Savunmalara dinleyici kabulü

MADDE 46 – (1) Tez/sergi/proje önerisi savunmaları ile tez/sergi/proje savunmaları herkese açık olarak yapılır.

Anabilim/anasanat dalı başkanlığının bulunmaması

MADDE 47 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığın bulunmaması durumunda, bu Yönetmelikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yerine getirilmesi öngörülen işler, anabilim/anasanat dalına bağlı olmaksızın açılan programlarda program danışmanlarınca yerine getirilir.

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 48 – (1) Daha önce bir lisansüstü programda başarmış olduğu derslerden yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, yeni programa kesin kaydından itibaren en geç on beş gün içinde müdürlüğe başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 49 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde enstitü yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından ilgili mevzuat hükümlerine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin, bu nedenin doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde müdürlüğe bildirilmesi gerekir.

(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Kayıt silme

MADDE 50 – (1) Öğrencinin yazılı talepte bulunması halinde enstitü yönetim kurulunca kaydının silinmesine karar verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İkinci öğretim

MADDE 51 – (1) Enstitülerde YÖK’ten alınan izin üzerine ikinci öğretim programları yürütülebilir. Enstitülerde yürütülen ikinci öğretim programlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Disiplin

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlarındaki öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 53 – (1) Tebligatlar, öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresine yapılır.

(2) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.