11 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30121

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Rektör, Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Yükseköğretim Kuruluna teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü sonrası Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin idari birimleri şunlardır:

a) Genel Sekreterlik,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Fakülte Sekreterliği,

ç) Enstitü Sekreterliği,

d) Yüksekokul Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü,

f) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

g) Bilgi İşlem Müdürlüğü,

ğ) Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

h) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,

ı) Mali İşler Müdürlüğü,

i) Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

j) Personel Müdürlüğü,

k) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü,

l) Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü,

m) Dış İlişkiler Ofisi,

n) Teknoloji Transfer Ofisi,

o) Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü,

ö) Kalite Koordinatörlüğü,

p) Ortak Dersler Koordinatörlüğü.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Üniversitede görevli idari personel Rektör tarafından seçilir, sözleşmeleri yapılır ve Üniversite kadrosuna atanma Rektörün önerisi ve Başkanın onayıyla tamamlanır. Genel Sekreter ve diğer idari amirler Rektörün önerisi üzerine Başkan tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitü ve yüksekokul sekreteri

MADDE 42 – (1) Enstitü sekreterinin görevleri, enstitülerin idari hizmetlerinin yürütülmesi ve enstitü müdürü tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmaktır.

(2) Yüksekokul sekreterinin görevleri, yüksekokulların idari hizmetlerinin yürütülmesi ve yüksekokul müdürü tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz, bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü bu maddede belirtilen yükün yarısı kadardır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü öğretim programlarına, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2011

27901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/11/2012

28461

2-

19/12/2013

28856