11 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30121

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için Üniversite kadrosundaki öğretim üyelerinden bir tez danışmanını, danışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, ders ve danışmanlık yükleri ile öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu programın dersleri, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinin ders sorumlusu, öğrencinin danışmanıdır. Öğrencinin dönem projesi konusu, öğrencinin eğilimleri de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir. Dönem projesi raporu, ilgili enstitünün dönem projesi yazma kılavuzuna göre hazırlanır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü yönetim kurulu; anabilim dalı akademik kurulunun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Danışman atamasında; uzmanlık alanı, ders ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez, sergi veya proje çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik ve tez savunma sınavında başarılı olan ve doktora tez, sergi veya projesinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla anabilim dalının adının yer aldığı bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi de verilebilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2016

29925