9 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30119

YÖNETMELİK

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden:

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

NADİR HASTALIKLAR VE YETİM İLAÇLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin, tanı ve tedavi sürecinin zorluklarından ve bilgi birikimi eksikliğinden kaynaklanan ortak nedenlerle ortaya çıkan toplumsal bir sağlık sorunu olan nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar alanında amaçları şunlardır:

a) Her türlü eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için gereken ortamı sağlamak.

b) Üniversite ile bu alanda hizmet veren ve ihtiyaç duyan kamu, özel sektör, sanayi ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlamak.

c) Bilgi ve veri birikiminin oluşturularak kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer kuruluşlarca paylaşılması ilkelerine dayalı olarak hizmetleri sunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve referans ağlarına katılarak global bilgi birikimi gelişimine ve bu birikimin Türkiye’ye transferine aracılık etmek.

d) Nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar alanındaki güncel veri tabanlarının Türkçe kaynak olarak kullanımı için işbirliği yapmak, veri toplanmasını sağlamak ve araştırma projelerinde yer almak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; kamu, sivil toplum veya özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri ulusal ve uluslararası diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımı da dahil olmak üzere her türlü faaliyette bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin nadir hastalıklar ve yetim ilaçlarla ilgili branş ve deneyime sahip tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü bir sonraki dönem için yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekalet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün onayına sunmak.

e) Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetleri bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ilkeleri belirlemek.

b) Yıllık program ile üç yıllık stratejik plan hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek ve onaylamak, bu kapsamda Merkezin kaynakları ile ilgili iş ve işlemler hakkında karar vermek.

c) Araştırma, danışmanlık, proje, yayın ile ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer, eğitim programlarını değerlendirmek ve onaylamak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma işbirliğine yönelik süreci değerlendirmek ve onaylamak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili konularda program koordinatörlüğü ve çalışma grupları oluşturmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.

e) Süreçler, iş akışları, görev tanımları, performans verileri ve çalışma usul ve esasları gibi konuların yapılandırılması, hazırlanması ve yürütülmesi ile faaliyet alanlarına ilişkin değerlendirme yapmak ve karara bağlamak.

f) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarının belirlenmesi için Senatoya öneri hazırlamak.

g) 2547 sayılı Kanun kapsamında ve Üniversite tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Üniversiteye bağlı tüm birimlerce önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az sekiz kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kuruluna görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin eğitim ve araştırma faaliyetleri konularında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü yürütür.