8 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30118

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği EK-1’de yer alan açıklamalar kısmındaki 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(4) İl Müdürü, İl Müdürlüğünde ve Hizmet Merkezinde çalışan tüm personel hakkında disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2013

28843